Συνολικές προβολές σελίδας

Translate

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

ΚΥΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ και ΑΞΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΝΕΟΝΑΖΙ ?!!Ενώ σε όλες τις χώρες της Ευ­ρώ­πης υπάρ­χει έκ­δη­λη ανη­συ­χία για την ανα­βί­ω­ση του να­ζι­σμού και του φα­σι­σμού και κύριο μέ­λη­μα είναι η απο­κά­λυ­ψη του απο­κρου­στι­κού προ­σώ­που των νε­ο­φα­σι­στι­κών μορ­φω­μά­των και του τι πραγ­μα­τι­κά εκ­προ­σω­πούν, δε λεί­πουν οι αστι­κές που με κάθε αφορ­μή τους ξε­πλέ­νουν και αυτοί που υπε­ρη­φά­νως… δη­λώ­νουν ότι συμ­με­ρί­ζο­νται τις ίδιες «αρχές και αξίες»! Όπως ο νυν υπουρ­γός Παι­δεί­ας της Κύ­πρου!!!
Τη στιγ­μή που και στην Ελ­λά­δα τα αστι­κά κόμ­μα­τα απο­φεύ­γουν πο­λι­τι­κές επα­φές με το εδώ φα­σι­στι­κό μόρ­φω­μα (Χρυσή Αυγή), ο Κύ­πριος υπουρ­γός Παι­δεί­ας Κώ­στας Χα­μπια­ού­ρης επι­σκέ­φτη­κε τα γρα­φεία του «πα­ραρ­τή­μα­τος»« της Χρυ­σής Αυγής στο Νησί, το ΕΛΑΜ και αφού ευ­χα­ρί­στη­σε για την φι­λο­ξε­νία που έτυχε δια­βε­βαί­ω­σε τον κ. Χρί­στου ότι θα είναι σε επι­κοι­νω­νία μαζί του.
 “Να είστε σί­γου­ρος ότι θα εί­μα­στε σε επι­κοι­νω­νία. Οι από­ψεις σας είναι πάντα κα­λο­δε­χού­με­νες και εί­μα­στε ανοι­κτοί σε διά­λο­γο. Θα δε­χθού­με όπως έχετε ανα­φέ­ρει την οποια­δή­πο­τε εποι­κο­δο­μη­τι­κή κρι­τι­κή εκεί που πρέ­πει και θέλω να ξέ­ρε­τε ότι οι αξίες και αρχές που έχετε ανα­φέ­ρει είναι και δικές μας αξίες και δικές μας αρχές κι ότι θα προ­σπα­θή­σου­με να δώ­σου­με ότι κα­λύ­τε­ρο στα παι­διά μας που είναι το μέλ­λον αυτού του τόπου”.
Το χει­ρό­τε­ρο δε όλων δεν είναι η επί­σκε­ψη, ούτε η μη πα­ραί­τη­ση του υπουρ­γού μετά την κα­τα­κραυ­γή, αλλά η σιωπή του προ­έ­δρου Ανα­στα­σιά­δη που φαί­νε­ται να αντα­πο­δί­δει την στή­ρι­ξη των φα­σι­στών στο δεύ­τε­ρο γύρο των κυ­πρια­κών εκλο­γών.
Κοντά σε αυτά και το ΡΙΚ να δι­καιο­λο­γεί …θε­σμι­κά τη συ­νά­ντη­ση: «Η κυ­βέρ­νη­ση κάνει συ­να­ντή­σεις με το ΕΛΑΜ, θε­σμι­κά, καθώς είναι κοι­νο­βου­λευ­τι­κό κόμμα, το ψή­φι­σε ο κό­σμος». Θε­σμι­κός και ο ασπα­σμός των κοι­νών ιδεών…
Αντί άλλου σχο­λί­ου θα επα­να­λά­βου­με τον τίτλο του Δη­μή­τρη Στρα­τή στη Χα­ραυ­γή: Το μόνο χει­ρό­τε­ρο από τους ναζί είναι η ανοχή τους.
Για το τι είναι το ΕΛΑΜ, ας θυ­μη­θού­με τι έλε­γαν σε εκ­δή­λω­σή τους στις 6 του Μάη του 2010 υπό τον τίτλο «9 Μαΐου 1945: 
Εμείς δεν έχου­με να γιορ­τά­σου­με τί­πο­τε»: «9 Μαΐου 1945. Οι κόκ­κι­νες ορδές του Στά­λιν από τα ανα­το­λι­κά και οι Δυ­τι­κοί Σύμ­μα­χοι από τα δυ­τι­κά κα­τέ­κλυ­ζαν τη Γερ­μα­νία σβή­νο­ντας τους ενα­πο­μεί­να­ντες θύ­λα­κες αντί­στα­σης των τε­λευ­ταί­ων πι­στών της εθνι­κι­στι­κής ιδέας. Στο κέ­ντρο του Βε­ρο­λί­νου με­ρι­κές χι­λιά­δες Ευ­ρω­παί­ων εθε­λο­ντών (…), θυ­σιά­ζο­νταν για μια ιδε­ο­λο­γία, που ήταν και συ­νά­μα τρό­πος ζωής, βγαλ­μέ­νος από τη φυ­λε­τι­κή ψυχή των ευ­ρω­παϊ­κών εθνών. (…) Οι τοί­χοι του Βε­ρο­λί­νου τις ημέ­ρες εκεί­νες ήταν γε­μά­τοι αφί­σες με το σύν­θη­μα ”Τα τείχη πέ­φτουν, οι καρ­διές μας όμως ΟΧΙ”. Έτσι και έγινε, το κά­στρο έπεσε, η ιδέα όμως πα­ρα­μέ­νει». 
Και συ­νέ­χι­σαν με άλλα για την ”υπε­ρο­χή” του να­ζι­στι­κού συ­στή­μα­τος. Όλα υπήρ­χαν και στην παλιά ιστο­σε­λί­δα τους (τα κα­τέ­βα­σαν όμως μετά από δη­μο­σί­ευ­μα της ”Χα­ραυ­γής”) .
 ΑΠΟ  ΣΤΟ ΑΤΕΧΝΩΣ