Συνολικές προβολές σελίδας

Translate

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

***το -ΑΥΓΟ του ΦΙΔΙΟΥ- κάπως έτσι ΕΚΚΟΛΑΠΤΕΤΑΙ,,Για την ομι­λία που «συ­γκί­νη­σε τα πλήθη»
με τον «με­τριο­πα­θή» λόγο,, 


Το κί­νη­μα και οι αγώ­νες της .. « αρ­πα­χτής»

Πολλή κου­βέ­ντα γί­νε­ται από την Κυ­ρια­κή γύρω από το συλ­λα­λη­τή­ριο που ορ­γά­νω­σαν διά­φο­ρες «ομά­δες» και φο­ρείς της Βό­ρειας Ελ­λά­δας, από κοι­νού με φο­ρείς της ομο­γέ­νειας, ερ­γο­δο­τι­κές ενώ­σεις, θρη­σκευ­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις, ακρο­δε­ξιά μορ­φώ­μα­τα, φο­ρείς της Το­πι­κής Διοί­κη­σης και άλ­λους, με αί­τη­μα να μην ανα­γνω­ρι­στεί η ΠΓΔΜ με όνομα που θα πε­ρι­λαμ­βά­νει τον όρο «Μα­κε­δο­νία».

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όλοι τους απο­σιω­πούν συ­νει­δη­τά και απο­κρύ­πτουν την ουσία, που είναι οι επι­κίν­δυ­νοι σχε­δια­σμοί των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ στα Βαλ­κά­νια και την ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή.

Δεν είναι τυ­χαίο ότι είτε στέ­κο­νται στην πλευ­ρά του εθνι­κι­σμού είτε του κο­σμο­πο­λι­τι­σμού, «συ­στε­γά­ζο­νται» κάτω από την κοινή ομπρέ­λα των ευ­ρω­α­τλα­ντι­κών σχε­δί­ων στην πε­ριο­χή και της συμ­με­το­χής της αστι­κής τάξης της Ελ­λά­δας σε αυτά.

Τρα­γέ­λα­φος πέρα για πέρα!

Δεν θα σταθώ στα τάγ­μα­τα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής που έκα­ναν ορ­γα­νω­μέ­να την εμ­φά­νι­σή τους.

Ούτε στις κάθε λογής φα­σι­στι­κές ομά­δες που κυ­κλο­φο­ρού­σαν με σύν­θη­μα «Πρω­τεύ­ου­σά μας είναι η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη».

Ούτε στους βου­λευ­τές της συ­γκυ­βέρ­νη­σης καθώς και της ΝΔ και της Ένω­σης Κε­ντρώ­ων διότι όλοι μαζί είχαν ψη­φί­σει και το 3ο μνη­μό­νιο και σορό αντι­λαϊ­κών νόμων και βρή­καν ευ­και­ρία να ξε­πλύ­νουν τις αμαρ­τί­ες τους σαν σύγ­χρο­νοι Πό­ντιοι Πι­λά­τοι.

Ούτε στους πρώην και νυν Δη­μο­τι­κούς άρ­χο­ντες και βου­λευ­τές, που λι­μπί­ζο­νται την κα­ρέ­κλα.

Ούτε στους «Κρή­τες» που κάτω από το άγαλ­μα του Λε­ω­νί­δα κρα­τού­σαν πανό που έγρα­φε «αν κυ­βερ­νά­νε οι προ­δό­τες, φταί­νε οι πα­τριώ­τες», διότι κάτω από αυτό βρί­σκο­νταν ο με­γα­λό­σω­μος «πα­τριώ­της», που πριν λίγο καιρό χει­ρο­κρο­τού­σε τον Τσί­πρα και προ­φα­νώς προ­δό­θη­κε, αλλά κατά τις πρά­ξεις του, δεν πήρε το μά­θη­μά του.

Ούτε σε ‘κείνο το «η Ελ­λά­δα δεν πω­λεί­τε γιατί την έχει αγο­ρά­σει ο Χρι­στός!» διότι, αν ζούσε, θα τους είχε πε­τά­ξει στο πυρ το εξώ­τε­ρον.

Στέ­κο­μαι όμως στον πιο «με­τριο­πα­θή» λόγο, αυτόν του πάτερ Αν­δρέα Κε­φα­λο­γιάν­νη, καθώς στο νησί μας γνω­ρι­ζό­μα­στε καλά!
Η ομι­λία που «συ­γκί­νη­σε τα πλήθη»

Στην ομι­λία του παπά Αν­δρέα στά­θη­καν διά­φο­ρα ΜΜΕ και μπλοκς χωρίς βέ­βαια να σχο­λιά­ζει κα­νείς τη σκο­πι­μό­τη­τα. Θα δούμε στο άμεσο μέλ­λον αν πα­ρα­μεί­νει πι­στός στο ποί­μνιο του ή αν αναρ­ρι­χη­θεί στα εκ­κλη­σια­στι­κά αξιώ­μα­τα…

Το «συλ­λα­λη­τή­ριο του λαού των αγώ­νων και του πο­λι­τι­σμού», όπως ανέ­φε­ρε, ση­μα­το­δό­τη­σαν τα τάγ­μα­τα εφό­δου… αλλά ση­μεί­ω­σε «μα­κριά από ακραί­ες φωνές» για να μην ταυ­τι­στεί από­λυ­τα με τους Χρυ­σαυ­γί­τες. 

Αμέ­σως πα­ρα­κά­τω, συ­μπλή­ρω­σε: «έχου­με θεό, έχου­με ση­μαία, οι­κο­γέ­νεια», κάτι σαν «Πα­τρίς, θρη­σκεία, οι­κο­γέ­νεια» και κα­τέ­λη­ξε: «μας αρέ­σει να απλώ­νου­με το χέρι μας στο δι­πλα­νό μας και όχι να το κό­βου­με!» Δι­πλα­νός βέ­βαια είναι και ο γεί­το­νας αλλά δεν του άπλω­σαν το χέρι να απε­μπλα­κεί από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς τυ­χο­διω­κτι­σμούς αλλά για να ολο­κλη­ρω­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες του ονό­μα­τος ώστε να εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ.

Οι Έλ­λη­νες «ποτέ στην ιστο­ρία μας δεν υπήρ­ξα­με άρ­πα­γες» τό­νι­σε, ξε­χνώ­ντας στο πρό­σφα­το πα­ρελ­θόν τον αλυ­τρω­τι­σμό και τη Με­γά­λη Ιδέα του «εθνάρ­χη» Ελ. Βε­νι­ζέ­λου, που μόνο το ΚΚΕ κα­τα­δί­κα­σε, ενώ όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα υπη­ρέ­τη­σαν και πάλι τις επι­διώ­ξεις της ελ­λη­νι­κής αστι­κής τάξης στο πλευ­ρό των ισχυ­ρών κα­πι­τα­λι­στι­κών κρα­τών.

«Χι­λιά­δες έδω­σαν το αίμα τους, τό­νι­σε, για να υπε­ρα­σπι­στούν τα χώ­μα­τα των προ­γό­νων μας πέρα από πο­λι­τι­κή, πέρα από συμ­φέ­ρο­ντα, πέρα από ιδε­ο­λο­γί­ες και ιδε­ο­λη­ψί­ες». Αλή­θεια τι έκα­ναν οι ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες συ­νερ­γά­τες των Γερ­μα­νών για την Μα­κε­δο­νία που πα­ρέ­δω­σαν οι Γερ­μα­νοί στους Βούλ­γα­ρους φα­σί­στες; Απλά συμ­φώ­νη­σαν. 
Τι έκα­ναν οι αντι­στα­σια­κές ορ­γα­νώ­σεις, και ει­δι­κά το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; 
Ορ­γά­νω­σαν δια­δή­λω­ση ενά­ντια στους Γερ­μα­νούς για την πα­ρα­χώ­ρη­ση της Μα­κε­δο­νί­ας, την οποία έβα­ψαν με αίμα οι Γερ­μα­νοί. Κι αυτό και πο­λι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γία και συμ­φέ­ρο­ντα εξυ­πη­ρέ­τη­σε ως στάση. Αλλά ο κα­θείς εφ ο ετά­χθει!

«Η Μα­κε­δο­νία ξε­κα­θά­ρι­σε είναι μία και είναι Ελ­λη­νι­κή» αλλά κου­βέ­ντα για την επέμ­βα­ση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και το δια­με­λι­σμό της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, που άνοι­ξε τους ασκούς του Αιό­λου για επα­να­χά­ρα­ξη των συ­νό­ρων στην Βαλ­κα­νι­κή και τρο­φο­δό­τη­σε τους αλυ­τρω­τι­σμούς των φα­σι­στών στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή.

Να προ­σέ­ξουν λοι­πόν οι φίλοι μας οι Ανω­γεια­νοί γιατί και οι χω­ρια­νοί μου οι Μο­χια­νοί ήταν αντι­φα­σί­στες και επί χού­ντας έβρι­σκαν κα­τα­φύ­γιο στο χωριό μου οι κυ­νη­γη­μέ­νοι, αλλά μετά γέ­μι­σε το χωριό χω­ρο­φυ­λά­κους και τώρα κά­νουν «πάρτι» οι Χρυ­σαυ­γί­τες.. Γιατί κάπως έτσι εκ­κο­λά­πτε­ται, αργά και στα­θε­ρά, το αυγό του φι­διού!***

ΥΓ 1. Δεν είναι λίγο “πα­ρά­ξε­νο” να σκί­ζε­σαι για την Μα­κε­δο­νία και να μη δί­νεις δε­κά­ρα για τον ση­με­ρι­νό Μα­κε­δό­να άνερ­γο, που τον πε­τά­νε στο δρόμο οι Έλ­λη­νες επι­χει­ρη­μα­τί­ες, αφού την έκα­ναν για άλλες πο­λι­τεί­ες –αρ­κε­τοί δε εξ αυτών και στην ΠΓΔΜ –για με­γα­λύ­τε­ρα κέρδη;

ΥΓ 2. Η Μα­κε­δο­νία είναι ελ­λη­νι­κή εκτός από τα τρένα που είναι Ιτα­λι­κά, τα λι­μά­νια που είναι Κι­νέ­ζι­κα, τα αε­ρο­δρό­μια που είναι Γερ­μα­νι­κά, το χρυσό που είναι Κα­να­δι­κός, το νερό που είναι Γαλ­λι­κό, τις πα­ρα­λί­ες που είναι πο­λυ­ε­θνι­κές. 
Τα ερ­γο­στά­σια είναι στην ιδιο­κτη­σία των κα­πι­τα­λι­στών και ως τέ­τοια δεν γνω­ρί­ζουν πα­τρί­δα. 
Θα πα­ρα­μεί­νουν όμως στην ιδιο­κτη­σία τους; 
Ιδού το ερώ­τη­μα!

ΑΠΟ HERKO 

Συγ­γρα­φέ­ας