Συνολικές προβολές σελίδας

Translate

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πατριωτισμός. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Πατριωτισμός. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

ΝΑΤΟ'ΦΡΟΣΥΝΗ ή ΛΑΪΚΌΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ?!!


Να τι σημαίνει πατριωτισμός, κύριοι!
-Πα­τριω­τι­σμός δεν είναι οι εθνι­κι­στι­κές κο­ρώ­νες σε σκο­πια­νο­φά­γα συλ­λα­λη­τή­ρια για το όνομα της «Μα­κε­δο­νί­ας».
 Ούτε οι ανεύ­θυ­νες πο­λε­μο­χα­ρείς κραυ­γές για εκ­δί­κη­ση απέ­να­ντι στους «κα­κούς τούρ­κους» που «επο­φθαλ­μιούν» τα νησιά και εδάφη μας.

Πα­τριω­τι­σμός δεν είναι να προ­σπα­θείς να κε­φα­λαιο­ποι­ή­σεις πο­λι­τι­κά τον άδικο χαμό ενός πι­λό­του της πο­λε­μι­κής αε­ρο­πο­ρί­ας με υπερ­πα­τριω­τι­κές φλυα­ρί­ες στο του­ϊ­τερ.
Δεν έχει ου­δε­μία σχέση με τον πα­τριω­τι­σμό- τον αγνό και ανό­θευ­το πα­τριω­τι­σμό του λαού- το να πα­ρι­στά­νεις τον πό­ντιο πι­λά­το όταν γύρω σου δο­λο­φο­νού­νται εν ψυχρώ οι λαοί για τ’ αφέ­ντη το ψωμί.

Ούτε, ασφα­λώς, να πα­ρι­στά­νεις, όπως η συ­γκυ­βέρ­νη­ση του κ.Τσί­πρα, το «πε­ρι­στέ­ρι της ει­ρή­νης» την στιγ­μή που είσαι συ­νέ­νο­χος στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα. Όταν, ακο­λου­θώ­ντας την «πε­πα­τη­μέ­νη» των προη­γού­με­νων κυ­βερ­νή­σε­ων ΠΑΣΟΚ και Νέας Δη­μο­κρα­τί­ας, έχεις ήδη πα­ρα­χω­ρή­σει γη και ύδωρ στους φο­νιά­δες, με­τα­τρέ­πο­ντας τη χώρα σου σε απέ­ρα­ντο στρα­τό­πε­δο ευ­ρω­να­τοϊ­κών μα­κε­λά­ρη­δων.

Είναι ντρο­πή να θε­ω­ρείς τον εαυτό σου πα­τριώ­τη όταν, σαν θλι­βε­ρό πο­λι­τι­κό τσι­ρά­κι της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας, βγά­ζεις ανα­κοι­νώ­σεις χα­ρα­κτη­ρί­ζο­ντας «ανα­γκαία» την εγκλη­μα­τι­κή στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση ενά­ντια στο λαό της Συ­ρί­ας. 
Αμε­τα­νό­η­τη ΝΑ­ΤΟ­φρο­σύ­νη λέ­γε­ται αυτό – όχι πα­τριω­τι­σμός.

Ο πα­τριω­τι­σμός, κύ­ριοι, είναι άρ­ρη­κτα συν­δε­δε­μέ­νος με την πάλη ενά­ντια στη βαρ­βα­ρό­τη­τα του ιμπε­ρια­λι­σμού. Μια βαρ­βα­ρό­τη­τα που δε γνω­ρί­ζει όρια και σύ­νο­ρα, που κα­τα­σπα­ρά­ζει λαούς στο όνομα του αντα­γω­νι­σμού για πε­ρισ­σό­τε­ρα κέρδη, με­γα­λύ­τε­ρο με­ρί­διο στη μοι­ρα­σιά της λείας και των αγο­ρών.

Στο διάβα της ιστο­ρί­ας έχει απο­δει­χθεί πε­ρί­τρα­να ότι κα­νέ­νας δε μπο­ρεί να είναι αλη­θι­νός πα­τριώ­της, αν δεν είναι ταυ­τό­χρο­να διε­θνι­στής.
 Αν δε νιώ­θει βαθιά μέσα του την αδι­κία που συμ­βαί­νει απέ­να­ντι σε άλ­λους λαούς, αν δεν εξορ­γί­ζε­ται απέ­να­ντι στα δεινά που βιώ­νουν άν­θρω­ποι, σε οποιο­δή­πο­τε μέρος της γης, εξαι­τί­ας του σά­πιου εκ­με­ταλ­λευ­τι­κού συ­στή­μα­τος και της ανεί­πω­της βαρ­βα­ρό­τη­τας που αυτό πα­ρά­γει.

Ο πό­λε­μος, ο θά­να­τος, η ίδια η βαρ­βα­ρό­τη­τα βρί­σκε­ται στην πόρτα μας. 
Χρό­νος για χά­σι­μο δεν υπάρ­χει. Στους δρό­μους του ξε­ση­κω­μού, του αγώνα, εκεί που ορ­θώ­νε­ται λαϊκό τεί­χος στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών και των συμ­μά­χων τους – εκεί βρί­σκο­νται οι αλη­θι­νοί πα­τριώ­τες.

Να τι ση­μαί­νει πα­τριω­τι­σμός, κύ­ριοι! 

Να αγω­νί­ζε­σαι ενά­ντια στο σάπιο σύ­στη­μα που γεννά τους πο­λέ­μους και τη δυ­στυ­χία, που χρη­σι­μο­ποιεί τους λαούς, τους ερ­γα­ζό­με­νους και τα παι­διά τους ως «κρέας για τα κα­νό­νια» των φο­νιά­δων που αι­μα­το­κυλ­λούν την αν­θρω­πό­τη­τα.

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

- ΠΟΣΟ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ...-ΠΟΣΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΣΑΙ??


Στα Σκόπια, κάποιοι που αυτοαποκαλούνται πατριώτες,  διεκδικούν τα εδάφη της, Μακεδονίας του Πιρίν (Βουλγαρία) και της δικής μας Μακεδονίας ....
Οι Σκοπιανοί κομμουνιστές, λένε "Ειρήνη και φιλία των Λαών "
Στην Αλβανία ,κάποιοι που αυτοαποκαλούνται πατριώτες, διεκδικούν τα εδάφη της Ηπείρου και ονειρεύονται την Μεγάλη Αλβανία ....
Οι Αλβανοί κομμουνιστές, λένε "Ειρήνη και φιλία των Λαών "
Στην Τουρκία, κάποιοι που αυτοαποκαλούνται πατριώτες, διεκδικούν το Αιγαίο, υποστηρίζουν εκκαθαρίσεις Κούρδων και ονειρεύονται την αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ...
Οι Τούρκοι κομμουνιστές, λένε "Ειρήνη και φιλία των Λαών "
Στην χώρα μας, κάποιοι που αυτοαποκαλούνται πατριώτες, φωνάζουν για σύνορα με την Αυστρία,και ονειρεύονται την "Μεγάλη Ελλάδα " ...
Οι Ελληνες κομμουνιστές, λένε "Ειρήνη και φιλία των Λαών ".
...και μιας και τα σύνορα δεν είναι γραμμές που χαράζονται στο χάρτη με μολύβι, αλλά με αίμα αθώων,  ξεριζωμούς, προσφυγιά, φωτιά κι όλεθρο,...
...βάλτε κάτω το κεφάλι σας και σκεφτείτε : 

Πόσο πατριώτης μπορεί να είναι αυτός που θέλει να βουλιάξει την πατρίδα του στο αίμα και την φωτιά του πολέμου ; 
Πόσο άνθρωπος μπορεί να θεωρείτε αυτός που μισεί συνανθρώπους του απλά επειδή γεννήθηκαν σ άλλη χώρα ;
Πόσα κοινά μπορεί να έχει η ιδεολογία αυτών που ζητάν Ειρήνη και φιλία των λαών και αγωνίζονται για αυτήν, με αυτήν των μισάνθρωπων που ονειρεύονται αιματοκυλίσματα παίζοντας ξένα προς τα συμφέροντα τους και επικίνδυνα, παιχνίδια εθνικισμών ;
Γιατί κάποιοι προσπαθούν να τις εξομοιώσουν με παραλογισμούς τύπου "αριστερόστροφος φασισμός" και "θεωρία των δύο άκρων" ;

Ηλίας Σιδηρόπουλος
****
Όταν η ιδεολογία
 και η πολιτική Σου
 προβλέπει:


Για αυτό σου λέω μην ακούς παπαγάλους...
Στις Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 20ό Συνέδριο αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η διαφαινόμενη ενίσχυση της πολιτικής του προστατευτισμού θα επιδράσει αρνητικά στην ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, που ήδη κινείται σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή εντείνονται οι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις. Αυξάνεται αντικειμενικά ο κίνδυνος πιο εκτεταμένων, πιο γενικευμένων ιμπεριαλιστικών πολεμικών αναμετρήσεων. Αυξάνεται επίσης η πιθανότητα ανακατατάξεων και κλονισμού της συνοχής ιμπεριαλιστικών συμμαχιών, όπως του ΝΑΤΟ (...).
Η υποβόσκουσα νέα, πιο συγχρονισμένη οικονομική κρίση, η όξυνση της διαπάλης για τον έλεγχο αγορών, ενεργειακών πηγών και δρόμων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι υπάρχουσες πολεμικές εστίες στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, οι εντάσεις στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη σε σχέση με τη Ρωσία, στην Αρκτική και στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αυξάνουν και τον κίνδυνο μιας ευρύτερης γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου (...)».
Με τέτοια κριτήρια χρειάζεται ο λαός να βλέπει τις εξελίξεις, να ανεβαίνουν η επιφυλακή και η αγωνιστική εγρήγορση απέναντι στους ιμπεριαλιστές, τα σχέδια και τους ανταγωνισμούς τους.
-Αυτά λέει το ΚΚΕ, εσύ δεν έπρεπε να τα γνωρίζεις...?

Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Εκτός Απ' τούς ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ στο ΝΑΤΟ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ kαι ΑΥΤΟΙ οι ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ που ΤΙΜΟΥΝ τα ΓΑΛΟΝΙΑ τους:


«Η κατάσταση στα ανατολικά σύνορα της χώρας μας και στην ευρύτερη περιοχή μας γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. 
Οι ανταγωνισμοί για την ενέργεια, τους δρόμους μεταφοράς του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, για τον έλεγχο των αγορών, για το γεωστρατηγικό έλεγχο, μας έχουν φέρει πολύ κοντά στον κίνδυνο του πολέμου.
 Η επιθετικότητα της άρχουσας τάξης της Τουρκίας, που αναζητά μερίδιο από το μοίρασμα της λείας που γίνεται πάνω στο αίμα των λαών της περιοχής, 
καθώς και οι αντιπαραθέσεις των μεγάλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με τη Ρωσία και την Κίνα, μπορούν να προκαλέσουν κάθε στιγμή την ανάφλεξη ενός πολέμου στα σύνορά μας ή και ενός γενικευμένου πολέμου. 
Αυτό έχει αποδειχθεί και ιστορικά. Η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα μεγαλώνει σε περιόδους κρίσης του καπιταλισμού.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας την πολιτική της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, 
έχει εμπλέξει πιο βαθιά τη χώρα μας στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών, στο όνομα μιας δήθεν γεωστρατηγικής αναβάθμισης που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εξυπηρέτηση των ξένων συμφερόντων, καθώς και των συμφερόντων των ντόπιων επιχειρηματικών ομίλων που συνεργάζονται μαζί τους και διεκδικούν και αυτοί μερίδιο της λείας.
 Παίζει με τη φωτιά, ενώ είναι άμεσοι και παρόντες οι κίνδυνοι για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο και προωθείται η διχοτομική λύση στην Κύπρο.
Έχει αποδειχτεί ότι η συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ,
 η συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εκτός των συνόρων μας, 
η διάθεση του ιδρώτα και του αίματος του λαού μας για εξοπλισμούς που εξυπηρετούν το ΝΑΤΟ,
 η αναβάθμιση των αμερικανοΝΑΤΟικών βάσεων και η δημιουργία νέων,
 η ανάθεση του Αιγαίου στο ΝΑΤΟικό στόλο, η πολιτική της υπακοής στις ΝΑΤΟικές επιθυμίες για τις σχέσεις μας με τα Βαλκανικά κράτη,
 δεν διασφαλίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, τα σύνορα της πατρίδας μας, την ειρήνη για το λαό μας.
Απαιτείται λοιπόν, εδώ και τώρα, αλλαγή πλεύσης. 
Είναι αναγκαίο η χώρα μας να απαγκιστρωθεί από τους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. 
Να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες στρατιωτικοί στη χώρα μας για να προστατεύσουν τα σύνορα της πατρίδας μας. 
Να κλείσουν οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα. 
Να αποδεσμευτεί η χώρα μας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Να επιδιώξει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλίας με όλους τους γειτονικούς λαούς των Βαλκανίων.
Πρώτιστα όμως, πρέπει να καταδικαστεί η κυβερνητική πολιτική,
 μια πολιτική που θέλει τα παιδιά του ελληνικού λαού να χύσουν το αίμα τους για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών.
Την ευκαιρία και τη δυνατότητα αυτή μας δίνει η συμμετοχή μας στα συλλαλητήρια που διοργανώνει το ΚΚΕ ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους.
Εμείς, οι απόστρατοι και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, 
ευαισθητοποιημένοι λόγω και της φύσης των καθηκόντων μας στο ζήτημα του πολέμου,
 γνωρίζοντας ότι πόλεμος σημαίνει θάνατος, ορφάνια, καταστροφή, φτώχεια, προσφυγιά, 
έχοντας υποχρέωση και καθήκον να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τις γενιές που μέλλονται να έρθουν, από τη βαρβαρότητα του πολέμου,
 ανεξάρτητα από τις τυχόν επιφυλάξεις που μπορεί να έχει κάποιος, για το ΚΚΕ και αναγνωρίζοντας τον τίμιο, ρόλο του για τα συμφέροντα του λαού και της πατρίδας μας.
Να βρεθούμε όλοι, την Τρίτη 27 Φλεβάρη 2018, ώρα 18.30, στο Σύνταγμα, στην Αθήνα, μαζί με τον αθηναϊκό λαό για να διαδηλώσουμε και να δηλώσουμε ‘‘Όχι στον πόλεμο’’, ‘‘Αλληλεγγύη και κοινή πάλη των λαών, ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών’’.»
https://www.902.gr/…/ohi-stoys-imperialistikoys-shediasmoys…
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΝΑΤΟΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συγκεντρώσεις του ΚΚΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Θα μιλήσει ο Δ. Κουτσούμπας
https://www.902.gr/…/sygkentroseis-toy-kke-se-athina-kai-th…
Το κάλεσμα για τις συγκεντρώσεις έχει ως εξής:
«Η περιοχή μας μυρίζει μπαρούτι. ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ προετοιμάζουν νέα επικίνδυνα σχέδια για να ενισχύσουν την παρουσία τους. Να βγουν πιο ενισχυμένες στον ανταγωνισμό με άλλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία, η Κίνα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μεθοδεύεται ο διαμελισμός κρατών, όπως η Συρία. Κλιμακώνεται η επίθεση κατά του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ. Προωθείται διχοτομική λύση στο Κυπριακό. Δυναμώνει η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο Αιγαίο από την Τουρκία.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει αναλάβει ρόλο "σημαιοφόρου" του ΝΑΤΟ. Επεκτείνει τις αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις στην Ελλάδα. Δαπανά τεράστια ποσά, που χρυσοπληρώνει ο ελληνικός λαός, για την αγορά ΝΑΤΟικού πολεμικού υλικού. Αναβαθμίζει τη συνεργασία με κράτη - δολοφόνους, όπως το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία.
Για τις ανάγκες των ευρωατλαντικών σχεδίων αναζωπυρώνεται και το ζήτημα των σχέσεων με την ΠΓΔΜ.Επιχειρείται να παραπλανηθεί ο λαός με την ονοματολογία, να συγκαλυφθούν τα πραγματικά προβλήματα, που είναι ο αλυτρωτισμός, η ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ.
Ο στόχος της "γεωστρατηγικής αναβάθμισης" δεν έχει καμία σχέση με την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών. Η κυβέρνηση διεκδικεί για λογαριασμό του ελληνικού κεφαλαίου μερίδιο από το πλιάτσικο σε βάρος των λαών. Βάζει τον ελληνικό λαό σε μεγάλους κινδύνους. Είναι η άλλη όψη της αντιλαϊκής πολιτικής.
Η συμμετοχή της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ δεν είναι παράγοντας ασφάλειας για το λαό. Το αποδεικνύει η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Αντίθετα, διαμόρφωσε αρνητικούς όρους σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των λαϊκών συμφερόντων.
Καμία συμμετοχή στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Να κλείσουν η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα. Να επιστρέψουν οι Έλληνες στρατιωτικοί από αποστολές εκτός συνόρων. Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ.
Οι λαοί μπορούν να βαδίσουν τον δικό τους ελπιδοφόρο δρόμο, της κοινής πάλης, για να διώξουν τους ιμπεριαλιστές από τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, για να ανατρέψουν το βάρβαρο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά φτώχεια και πολέμους.
Αλληλεγγύη και κοινή πάλη των λαών ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών».

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

***το -ΑΥΓΟ του ΦΙΔΙΟΥ- κάπως έτσι ΕΚΚΟΛΑΠΤΕΤΑΙ,,Για την ομι­λία που «συ­γκί­νη­σε τα πλήθη»
με τον «με­τριο­πα­θή» λόγο,, 


Το κί­νη­μα και οι αγώ­νες της .. « αρ­πα­χτής»

Πολλή κου­βέ­ντα γί­νε­ται από την Κυ­ρια­κή γύρω από το συλ­λα­λη­τή­ριο που ορ­γά­νω­σαν διά­φο­ρες «ομά­δες» και φο­ρείς της Βό­ρειας Ελ­λά­δας, από κοι­νού με φο­ρείς της ομο­γέ­νειας, ερ­γο­δο­τι­κές ενώ­σεις, θρη­σκευ­τι­κές ορ­γα­νώ­σεις, ακρο­δε­ξιά μορ­φώ­μα­τα, φο­ρείς της Το­πι­κής Διοί­κη­σης και άλ­λους, με αί­τη­μα να μην ανα­γνω­ρι­στεί η ΠΓΔΜ με όνομα που θα πε­ρι­λαμ­βά­νει τον όρο «Μα­κε­δο­νία».

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όλοι τους απο­σιω­πούν συ­νει­δη­τά και απο­κρύ­πτουν την ουσία, που είναι οι επι­κίν­δυ­νοι σχε­δια­σμοί των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ στα Βαλ­κά­νια και την ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή.

Δεν είναι τυ­χαίο ότι είτε στέ­κο­νται στην πλευ­ρά του εθνι­κι­σμού είτε του κο­σμο­πο­λι­τι­σμού, «συ­στε­γά­ζο­νται» κάτω από την κοινή ομπρέ­λα των ευ­ρω­α­τλα­ντι­κών σχε­δί­ων στην πε­ριο­χή και της συμ­με­το­χής της αστι­κής τάξης της Ελ­λά­δας σε αυτά.

Τρα­γέ­λα­φος πέρα για πέρα!

Δεν θα σταθώ στα τάγ­μα­τα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής που έκα­ναν ορ­γα­νω­μέ­να την εμ­φά­νι­σή τους.

Ούτε στις κάθε λογής φα­σι­στι­κές ομά­δες που κυ­κλο­φο­ρού­σαν με σύν­θη­μα «Πρω­τεύ­ου­σά μας είναι η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη».

Ούτε στους βου­λευ­τές της συ­γκυ­βέρ­νη­σης καθώς και της ΝΔ και της Ένω­σης Κε­ντρώ­ων διότι όλοι μαζί είχαν ψη­φί­σει και το 3ο μνη­μό­νιο και σορό αντι­λαϊ­κών νόμων και βρή­καν ευ­και­ρία να ξε­πλύ­νουν τις αμαρ­τί­ες τους σαν σύγ­χρο­νοι Πό­ντιοι Πι­λά­τοι.

Ούτε στους πρώην και νυν Δη­μο­τι­κούς άρ­χο­ντες και βου­λευ­τές, που λι­μπί­ζο­νται την κα­ρέ­κλα.

Ούτε στους «Κρή­τες» που κάτω από το άγαλ­μα του Λε­ω­νί­δα κρα­τού­σαν πανό που έγρα­φε «αν κυ­βερ­νά­νε οι προ­δό­τες, φταί­νε οι πα­τριώ­τες», διότι κάτω από αυτό βρί­σκο­νταν ο με­γα­λό­σω­μος «πα­τριώ­της», που πριν λίγο καιρό χει­ρο­κρο­τού­σε τον Τσί­πρα και προ­φα­νώς προ­δό­θη­κε, αλλά κατά τις πρά­ξεις του, δεν πήρε το μά­θη­μά του.

Ούτε σε ‘κείνο το «η Ελ­λά­δα δεν πω­λεί­τε γιατί την έχει αγο­ρά­σει ο Χρι­στός!» διότι, αν ζούσε, θα τους είχε πε­τά­ξει στο πυρ το εξώ­τε­ρον.

Στέ­κο­μαι όμως στον πιο «με­τριο­πα­θή» λόγο, αυτόν του πάτερ Αν­δρέα Κε­φα­λο­γιάν­νη, καθώς στο νησί μας γνω­ρι­ζό­μα­στε καλά!
Η ομι­λία που «συ­γκί­νη­σε τα πλήθη»

Στην ομι­λία του παπά Αν­δρέα στά­θη­καν διά­φο­ρα ΜΜΕ και μπλοκς χωρίς βέ­βαια να σχο­λιά­ζει κα­νείς τη σκο­πι­μό­τη­τα. Θα δούμε στο άμεσο μέλ­λον αν πα­ρα­μεί­νει πι­στός στο ποί­μνιο του ή αν αναρ­ρι­χη­θεί στα εκ­κλη­σια­στι­κά αξιώ­μα­τα…

Το «συλ­λα­λη­τή­ριο του λαού των αγώ­νων και του πο­λι­τι­σμού», όπως ανέ­φε­ρε, ση­μα­το­δό­τη­σαν τα τάγ­μα­τα εφό­δου… αλλά ση­μεί­ω­σε «μα­κριά από ακραί­ες φωνές» για να μην ταυ­τι­στεί από­λυ­τα με τους Χρυ­σαυ­γί­τες. 

Αμέ­σως πα­ρα­κά­τω, συ­μπλή­ρω­σε: «έχου­με θεό, έχου­με ση­μαία, οι­κο­γέ­νεια», κάτι σαν «Πα­τρίς, θρη­σκεία, οι­κο­γέ­νεια» και κα­τέ­λη­ξε: «μας αρέ­σει να απλώ­νου­με το χέρι μας στο δι­πλα­νό μας και όχι να το κό­βου­με!» Δι­πλα­νός βέ­βαια είναι και ο γεί­το­νας αλλά δεν του άπλω­σαν το χέρι να απε­μπλα­κεί από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς τυ­χο­διω­κτι­σμούς αλλά για να ολο­κλη­ρω­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες του ονό­μα­τος ώστε να εντα­χθεί στο ΝΑΤΟ.

Οι Έλ­λη­νες «ποτέ στην ιστο­ρία μας δεν υπήρ­ξα­με άρ­πα­γες» τό­νι­σε, ξε­χνώ­ντας στο πρό­σφα­το πα­ρελ­θόν τον αλυ­τρω­τι­σμό και τη Με­γά­λη Ιδέα του «εθνάρ­χη» Ελ. Βε­νι­ζέ­λου, που μόνο το ΚΚΕ κα­τα­δί­κα­σε, ενώ όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα υπη­ρέ­τη­σαν και πάλι τις επι­διώ­ξεις της ελ­λη­νι­κής αστι­κής τάξης στο πλευ­ρό των ισχυ­ρών κα­πι­τα­λι­στι­κών κρα­τών.

«Χι­λιά­δες έδω­σαν το αίμα τους, τό­νι­σε, για να υπε­ρα­σπι­στούν τα χώ­μα­τα των προ­γό­νων μας πέρα από πο­λι­τι­κή, πέρα από συμ­φέ­ρο­ντα, πέρα από ιδε­ο­λο­γί­ες και ιδε­ο­λη­ψί­ες». Αλή­θεια τι έκα­ναν οι ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες συ­νερ­γά­τες των Γερ­μα­νών για την Μα­κε­δο­νία που πα­ρέ­δω­σαν οι Γερ­μα­νοί στους Βούλ­γα­ρους φα­σί­στες; Απλά συμ­φώ­νη­σαν. 
Τι έκα­ναν οι αντι­στα­σια­κές ορ­γα­νώ­σεις, και ει­δι­κά το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ; 
Ορ­γά­νω­σαν δια­δή­λω­ση ενά­ντια στους Γερ­μα­νούς για την πα­ρα­χώ­ρη­ση της Μα­κε­δο­νί­ας, την οποία έβα­ψαν με αίμα οι Γερ­μα­νοί. Κι αυτό και πο­λι­τι­κή και ιδε­ο­λο­γία και συμ­φέ­ρο­ντα εξυ­πη­ρέ­τη­σε ως στάση. Αλλά ο κα­θείς εφ ο ετά­χθει!

«Η Μα­κε­δο­νία ξε­κα­θά­ρι­σε είναι μία και είναι Ελ­λη­νι­κή» αλλά κου­βέ­ντα για την επέμ­βα­ση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και το δια­με­λι­σμό της Γιου­γκο­σλα­βί­ας, που άνοι­ξε τους ασκούς του Αιό­λου για επα­να­χά­ρα­ξη των συ­νό­ρων στην Βαλ­κα­νι­κή και τρο­φο­δό­τη­σε τους αλυ­τρω­τι­σμούς των φα­σι­στών στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή.

Να προ­σέ­ξουν λοι­πόν οι φίλοι μας οι Ανω­γεια­νοί γιατί και οι χω­ρια­νοί μου οι Μο­χια­νοί ήταν αντι­φα­σί­στες και επί χού­ντας έβρι­σκαν κα­τα­φύ­γιο στο χωριό μου οι κυ­νη­γη­μέ­νοι, αλλά μετά γέ­μι­σε το χωριό χω­ρο­φυ­λά­κους και τώρα κά­νουν «πάρτι» οι Χρυ­σαυ­γί­τες.. Γιατί κάπως έτσι εκ­κο­λά­πτε­ται, αργά και στα­θε­ρά, το αυγό του φι­διού!***

ΥΓ 1. Δεν είναι λίγο “πα­ρά­ξε­νο” να σκί­ζε­σαι για την Μα­κε­δο­νία και να μη δί­νεις δε­κά­ρα για τον ση­με­ρι­νό Μα­κε­δό­να άνερ­γο, που τον πε­τά­νε στο δρόμο οι Έλ­λη­νες επι­χει­ρη­μα­τί­ες, αφού την έκα­ναν για άλλες πο­λι­τεί­ες –αρ­κε­τοί δε εξ αυτών και στην ΠΓΔΜ –για με­γα­λύ­τε­ρα κέρδη;

ΥΓ 2. Η Μα­κε­δο­νία είναι ελ­λη­νι­κή εκτός από τα τρένα που είναι Ιτα­λι­κά, τα λι­μά­νια που είναι Κι­νέ­ζι­κα, τα αε­ρο­δρό­μια που είναι Γερ­μα­νι­κά, το χρυσό που είναι Κα­να­δι­κός, το νερό που είναι Γαλ­λι­κό, τις πα­ρα­λί­ες που είναι πο­λυ­ε­θνι­κές. 
Τα ερ­γο­στά­σια είναι στην ιδιο­κτη­σία των κα­πι­τα­λι­στών και ως τέ­τοια δεν γνω­ρί­ζουν πα­τρί­δα. 
Θα πα­ρα­μεί­νουν όμως στην ιδιο­κτη­σία τους; 
Ιδού το ερώ­τη­μα!

ΑΠΟ HERKO 

Συγ­γρα­φέ­ας

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Απ' την Ιστορία: ΟΤΑΝ O ...EΘΝΑΡΧΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ «ΠΡΟΣΦΕΡΕ» ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (!!)

Στείλτε το στους πατριδοκάπηλους: 
***σε υπόμνημά του στις 11 Γενάρη 1915, ο Βενιζέλος πρότεινε στον Βασιλιά Κωνσταντίνο «να παραχωρηθή προς τους Βούλγαρους το τμήμα Καβάλας, Δράμας, Σαρισαμπάν», υπό ορισμένες προϋποθέσεις και με τα ανάλογα ανταλλάγματα.3
Όταν ο ...Εθνάρχης Βενιζέλος θυσίαζε τμήματα της ελληνικής Μακεδονίας με αντάλλαγμα τη Μικρά Ασία, στο όνομα της Μεγάλης (για την αστική τάξη-εννοείται) Ιδέας🤮...

Η Μακεδονία είναι μία και Ελληνική!!! λένε
οι κάθε λογής Μακεδονομάχοι... 
Να τους θυμίσω εδώ ότι ο ...Εθνάρχης Βενιζέλος -ως πιστός εντολοδόχος των Αγγλων και των συμφερόντων της της ντόπιας αστικής τάξης (τι ξύλινη γλώσσα, αλήθεια😊)- 
στις στις 11 Γενάρη 1915, πρότεινε στον Βασιλιά Κωνσταντίνο ''να παραχωρηθή προς τους Βούλγαρους το τμήμα Καβάλας, Δράμας, Σαρισαμπάν (Νέστος)'', υπό ορισμένες προϋποθέσεις και με τα ανάλογα ανταλλάγματα...
Κατά τα άλλα η πατριδοκαπηλία καλά κρατει...

https://www.rizospastis.gr/story.do?id=9708392***

Σχόλια
Ελενη Μαρκακη «Δεν θα εδίσταζα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Βενιζέλος, «όσο οδυνηρά και αν είναι η εγχείρησις, να συμβουλεύσω την θυσίαν της Καβάλας, όπως διασωθεί ο εν Τουρκία ελληνισμός και ασφαλισθή η δημιουργία αληθούς μεγάλης Ελλάδος...».5Η ουσία βέβαια βρισκόταν στο δεύτερο: Στη δημιουργία «αληθούς μεγάλης Ελλάδος».
Διαχείριση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘΗΣ πεστε ρε Ελενη στους Ανιστοριτους και Μπατριωτες!!
Διαχείριση
Αλεξανδρος Λελεκανος ΠΟΛΛΟΙ...ΟΙ ΕΘΝΑΡΧΙΔΕΣ...ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΗ ΧΩΡΑ...
***

Η πατριδοκαπηλία της αστικής τάξης
Η αστική τάξη «θυσίαζε» πόλεις της Μακεδονίας με αντάλλαγμα τη Μικρά Ασία (φωτ.: Ελληνες στρατιώτες στη Σμύρνη το 1919)

Διαχρονικά, η αστική τάξη ουδέποτε λογάριασε θυσίες για την ισχυροποίηση της εξουσίας της και του καπιταλισμού συνολικότερα, είτε σε ανθρώπους (ακόμα και δικούς της), είτε σε εδάφη κ.λπ. 
Ετσι, αν σε μια δεδομένη χρονική συγκυρία οι περιστάσεις απαιτούσαν την αλλαγή συνόρων, άλλοτε με την προσάρτηση εδαφών και πληθυσμών, άλλοτε με την παράδοσή τους («ζυγίζοντας» κάθε φορά τα αντισταθμιστικά οφέλη), η αστική τάξη δεν είχε ποτέ κανέναν ενδοιασμό να προχωρήσει στη μία ή την άλλη επιλογή. 
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που προείχε και προέχει - ορθά από την σκοπιά της - στον πυρήνα των επιλογών της, ήταν και παραμένει το ταξικό της συμφέρον.

Χαρακτηριστική ως προς αυτό υπήρξε, μεταξύ άλλων, η πρόθεση της ελληνικής αστικής τάξης, το 1915, να παραδώσει μέρος του προσφάτως τότε ενσωματωμένου τμήματος της Μακεδονίας, με αντάλλαγμα μελλοντικά «δικαιώματα» στη νομή της Μικράς Ασίας - κομμάτι των γενικότερων «ευκαιριών» που «προσέφερε» η νέα πολεμική αναμέτρηση για την αναδιανομή του κόσμου (βλέπε Α' Παγκόσμιος Πόλεμος).
Αυτή η σχετικά άγνωστη πτυχή της Ιστορίας είναι εξαιρετικά επίκαιρη και χρήσιμη, αφού αναδεικνύει με τα έργα και τα λόγια των ίδιων των αστών την πατριδοκαπηλία τους, που γνωρίζει έξαρση για μια ακόμη φορά στις μέρες μας. 
Καταδεικνύει επίσης το πώς διαστρεβλώνεται η Ιστορία, πώς συσκοτίζονται σημαντικά ιστορικά γεγονότα, προκειμένου να γίνουν πράξη οι σύγχρονες αστικές επιδιώξεις (με πρωταγωνιστή τον ΣΥΡΙΖΑ) για αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας (διάβαζε: αναβάθμιση του ελληνικού καπιταλισμού, στο πλαίσιο των ευρύτερων ευρωατλαντικών σχεδιασμών στην περιοχή).
 Ετσι, το 1992, βασικό μέλημα της αστικής τάξης ήταν η «μάχη» για την ονομασία της ΠΓΔΜ. Σήμερα, κυρίαρχη έχει γίνει η επιλογή της σύνθετης ονομασίας. Και γύρω από αυτήν διεξάγεται η σύγκρουση «πατριωτών» και «μειοδοτών». 
Οπως και τότε...
Οταν η αστική τάξη «πρόσφερε» ένα τμήμα της Μακεδονίας στη Βουλγαρία...
Τον Αύγουστο του 1914 ξέσπασε ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. 
Επιδιώκοντας την είσοδο της Ελλάδας, της Σερβίας και της Βουλγαρίας στον πόλεμο με το μέρος της, η «Αντάντ» (Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία κ.ά.) απέδωσε στις αντίστοιχες κυβερνήσεις διακοίνωση, «συμβουλεύοντάς» τις να διευθετήσουν ειρηνικά τις μεταξύ τους διαφορές, ενώ ειδικότερα στη Βουλγαρία υποσχέθηκε εδαφικά ανταλλάγματα επί της Μακεδονίας και Θράκης.
 
Η άρχουσα τάξη της τελευταίας ωστόσο προσανατολιζόταν προς τις «Κεντρικές Δυνάμεις» (Γερμανία - Αυστροουγγαρία), τον έτερο ιμπεριαλιστικό συνασπισμό, ενώ παράλληλα η Σερβία βρισκόταν σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση, υπό το βάρος της επίθεσης των αυστροουγγρικών δυνάμεων.

Ενόψει της επικείμενης επίθεσης στα Δαρδανέλια, το ζήτημα της συμμετοχής της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στις πολεμικές επιχειρήσεις τέθηκε ακόμα πιο επιτακτικά. Ετσι, «οι Σύμμαχοι προσεκάλεσαν ημιεπισήμως την Ελλάδα όπως τους βοηθήσει εν Δαρδανελλίοις. Αντί της βοηθείας ταύτης τη προσέφερον το βιλαέτιον της Σμύρνης».1

Ο Δ. Α. Κόκκινος αναφέρει σχετικά στο έργο του «Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος»: 
«Αι προτάσεις των συμμάχων προς την Ελλάδα ως προς Βουλγαρίαν ήσαν σαφείς. Θα εντάσσοντο συγχρόνως... παρά τω πλευρώ των συμμάχων και η μεν Βουλγαρία θα ελάμβανε προσφερόμενα εκ μέρους της Ελλάδος το Σαρισαμπάν (Νέστος), την Δράμαν και την Καβάλαν, η δε Ελλάς δεκαπλάσιαν έκτασιν εις την Μικράν Ασίαν, όταν θα εγίνετο εκεί επιτυχής εκστρατεία. Δηλαδή η Ελλάς θα έδιδε τμήματα της χώρας και θα ελάμβανε ως αντιστάθμισμα εδάφη τα οποία δεν είχον εις τας χείρας των εκείνοι οι οποίοι τα υπέσχοντο».
2Το δέλεαρ ήταν πολύ ελκυστικό για την ελληνική αστική τάξη ώστε να το αγνοήσει.

Ετσι, σε υπόμνημά του στις 11 Γενάρη 1915, ο Βενιζέλος πρότεινε στον Βασιλιά Κωνσταντίνο «να παραχωρηθή προς τους Βούλγαρους το τμήμα Καβάλας, Δράμας, Σαρισαμπάν», υπό ορισμένες προϋποθέσεις και με τα ανάλογα ανταλλάγματα.3

Το σχετικό κείμενο δημοσιεύτηκε από φιλελεύθερες (φιλοβενιζελικές) εφημερίδες της Αθήνας στις 20 Μάρτη 1915. Βρετανικά κρατικά έγγραφα όμως δείχνουν πως οι σχεδιασμοί της «Αντάντ» για πραγματοποίηση «ικανοποιητικών εδαφικών παραχωρήσεων της Μακεδονίας» προς τη Βουλγαρία δεν περιελάμβαναν αρχικά παρά μια αόριστη νύξη, που συνοψιζόταν στο ότι «δεσμευόμαστε να βρούμε αλλού αποζημίωση για την Ελλάδα». Οι παραχωρήσεις αυτές θεωρούνταν «μια θυσία που προσφέρεται στον κοινό σκοπό»4(διάβαζε: των ιμπεριαλιστικών επιδιώξεων της «Αντάντ»).
...ως «θυσία» για την «αληθή μεγάλη Ελλάδα»
«Δεν θα εδίσταζα», τόνισε μεταξύ άλλων ο Βενιζέλος, «όσο οδυνηρά και αν είναι η εγχείρησις, να συμβουλεύσω την θυσίαν της Καβάλας, όπως διασωθεί ο εν Τουρκία ελληνισμός και ασφαλισθή η δημιουργία αληθούς μεγάλης Ελλάδος...».5Η ουσία βέβαια βρισκόταν στο δεύτερο: Στη δημιουργία «αληθούς μεγάλης Ελλάδος». Η αναφορά στους δοκιμαζόμενους ελληνικούς πληθυσμούς δεν αποτελούσε παρά το πρόσχημα, ένα περισσότερο «ευγενές» περιτύλιγμα, ή στην καλύτερη περίπτωση έναν δευτερεύοντα παράγοντα, στη στοιχειοθέτηση της εν λόγω επιχείρησης.

Εχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι περίπου δύο χρόνια πριν, ο Βενιζέλος είχε αντικρούσει το ενδεχόμενο οποιασδήποτε παραχώρησης προς τη Βουλγαρία, με το εξής σκεπτικό: 
«Η Ελλάς ουδέν δύναται να παραχωρήση εκ του εδάφους της εις την Βουλγαρίαν... Η Ελλάς εάν επρόκειτο να παραχωρήση τι θα έπρεπε να παραχωρήση ελληνικότατους πληθυσμούς περιλαμβάνοντας και την πόλιν της Καβάλλας, είτε να εκθέση την ασφάλειαν των συνόρων της προς την Θεσσαλονίκην...».6

Στο Β' Υπόμνημά του προς τον βασιλιά στις 17 Γενάρη 1915, προσέθετε: 
«Αι παραχωρήσεις εν Μ. Ασία, ων εισήγησις μοι εγένετο δύνανται να λάβουν έκτασιν τοιαύτην, ώστε εις την εκ των νικηφόρων προελθούσαν διπλήν Ελλάδα να προστεθή άλλη μία εξ ίσου μεγάλη και όχι βέβαια ολιγότερον πλούσια Ελλάς». Το επιχείρημα του ασύγκριτου - σε σχέση με άλλες διεκδικούμενες περιοχές - πλούτου της Μικράς Ασίας επαναλαμβάνεται και πάλι στη συνέχεια του Υπομνήματος, προτού γίνει καν λόγος για τους ελληνικούς πληθυσμούς.7

«Ως προς τον τρόπον της παραχωρήσεως», έγραφε η εφημερίδα «Εμπρός» στις 21 Μάρτη 1915, «ο κ. Βενιζέλος εξέφρασε την σκέψιν ότι διά της παρεμβάσεως των Δυνάμεων θα εξησφάλιζε την υπό της Βουλγαρίας εξαγοράν της περιουσίας των κατοίκων, οι οποίοι θα μετηνάστευον εις την Ελλάδα και ότι θα αντηλλάσσοντο οι Ελληνικοί και Βουλγαρικοί πληθυσμοί εκατέρωθεν, ήτοι οι εν Μακεδονία Βουλγαρικοί και οι εις το παραχωρηθησόμενον τη Βουλγαρία τμήμα Ελληνικοί». Οπως διαπιστώνουμε, το απάνθρωπο μέτρο της ανταλλαγής των πληθυσμών είχε προκύψει για τους ελληνικούς και βουλγαρικούς πληθυσμούς τού υπό διαπραγμάτευση τμήματος της Μακεδονίας πολύ πριν το 1923 (μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή). Αξίζει να σημειωθεί πως στην ίδια περιοχή είχαν καταφύγει ήδη δεκάδες χιλιάδες Ελληνες πρόσφυγες από τα εδάφη της Μακεδονίας και της Θράκης που είχε προσαρτήσει η Βουλγαρία με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913).Ζήτημα «μάλλον πολιτικόν και οικονομικόν, παρά εθνικόν...»

Οι προτάσεις Βενιζέλου δεν έγιναν αποδεκτές από τη φιλοβασιλική μερίδα της αστικής τάξης και το Επιτελείο Στρατού (Ι. Μεταξάς), το οποίο αιτιολόγησε τη στάση του υπογραμμίζοντας πως «η επέκτασις εις την Μικρασίαν ήτο και στρατιωτικώς ασύμφορος και πολιτικώς επικίνδυνος διά την Ελλάδα».8

Οι Σύμμαχοι από την άλλη καθιστούσαν σαφές πως οι όποιες μελλοντικές παραχωρήσεις στη Μικρά Ασία συνδέονταν άμεσα με την εγκατάλειψη της Καβάλας και των περιχώρων της από τους Ελληνες.9

Τελικά, καμιά διπλωματική ενέργεια δεν έλαβε χώρα σχετικά, αφού σύντομα η Βουλγαρία τάχθηκε στο πλευρό των «Κεντρικών Δυνάμεων».

Αναφορικά με τις πραγματικές προθέσεις του Παλατιού γύρω από το ζήτημα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες μεταξύ του Κωνσταντίνου και του πρέσβη της Βουλγαρίας Πασάρωφ, στον οποίο και δήλωσε εμπιστευτικά στις 18 Αυγούστου 1915:
 «Ο Βενιζέλος (...) φοβείται ότι, καταλαμβάνοντες την Μακεδονίαν, θα γίνετε κατά 1, 1/2 εκατομμύριον ισχυρότεροι και επικίνδυνοι δι' ημάς. Εγώ δεν συμμερίζομαι την πολιτικήν αυτήν διότι δεν μπορώ να εμποδίσω την πρόοδον του (βουλγαρικού έθνους)... Και αφού οι δύο λαοί είμεθα με την Γερμανίαν, το δυσκολώτερον των ζητημάτων μας, το της Καβάλας, θα το λύσωμεν ικανοποιητικώς διά τας δύο χώρας, διότι το ζήτημα τούτο είναι διά σας μάλλον πολιτικόν και οικονομικόν, παρά εθνικόν».10

Λίγο αργότερα, με τις «ευλογίες» του Βενιζέλου,
 οι στρατιωτικές δυνάμεις της «Αντάντ» αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, κατέλαβαν τη Μυτιλήνη, το Καστελόριζο και την Κέρκυρα, αντικατέστησαν τις ελληνικές αρχές σε μεγάλα τμήματα της Μακεδονίας, ενώ προχώρησαν και στο ναυτικό αποκλεισμό της νότιας Ελλάδας, με αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων από πείνα. 
Ακολούθησε η κατάληψη των Κυκλάδων, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου, καθώς και ο βομβαρδισμός της Αθήνας και του Πειραιά.
Οι βασιλικοί, από τη μεριά τους, 
θέλοντας να επιβάλουν την πολιτική της «ουδετερότητας» της Ελλάδας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, παρέδωσαν αμαχητί στις γερμανοβουλγαρικές δυνάμεις το στρατηγικής σημασίας οχυρό του Ρούπελ, το Δ' Σώμα Στρατού, που έδρευε στην Καβάλα (οι άνδρες του οποίου στάλθηκαν στη Γερμανία και εκατοντάδες πέθαναν από τις αρρώστιες και τις κακουχίες), και κατά συνέπεια ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία.

Ολα τα παραπάνω σπάνια αναδεικνύονται και ακόμα πιο σπάνια αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. 
Οι αναθεωρητές και πλαστογράφοι της Ιστορίας παραγνωρίζουν συνειδητά διαχρονικά στοιχεία της πολιτικής της αστικής τάξης. 
Πόλεμοι, σφαγές, βίαιες και αναγκαστικές εκτοπίσεις ολόκληρων πληθυσμών από τις εστίες τους (όπως η ανταλλαγή των πληθυσμών)... 
Ετσι λύνουν οι άρχουσες τάξεις το «εθνικό ζήτημα» την εποχή του ιμπεριαλισμού, όπου οι εθνικές μειονότητες δεν αποτελούν παρά ένα ακόμα διαπραγματευτικό «χαρτί» στο μοίρασμα και ξαναμοίρασμα του κόσμου.


Παραπομπές:

1. «Εμπρός», 3/3/1915.

2. Κόκκινος Δ. Α., «Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος», τ. 3, εκδ. «Μέλισσα», Αθήνα, 1971, σελ. 1134.

3. Βεντήρης Γ., «Η Ελλάς του 1910 - 1920», εκδ. «Ικαρος», Αθήνα, 1931, σελ. 270.

4. Εγγραφα του Foreign Office, 23 και 26 Ιανουαρίου 1915, Φάκελος 173/11, Αρχείο Βενιζέλου (Μουσείο Μπενάκη).

5. Α' Υπόμνημα του Ελευθερίου Βενιζέλου προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο, 11 Ιανουαρίου 1915.

6. Απάντηση Βενιζέλου σε τηλεγράφημα του Ιωνέσκου (τέλη 1912), Φάκελος 173/265, Αρχείο Βενιζέλου (Μουσείο Μπενάκη).

7. «Εμπρός», 22/3/1915.

8. Βεντήρης Γ, ό.π., σελ. 269 - 273.

9. Τηλεγράφημα Δ. Σισιλιανού προς το υπουργείο των Εξωτερικών, 8/8/1915, Φάκελος 173/10, Αρχείο Βενιζέλου (Μουσείο Μπενάκη).

10. Βουρνάς Τ., «Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας», τ.Β., εκδ. «Πατάκης», Αθήνα, 2001, σελ. 167.
Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 2018

Η «ΠΡΕΜΟΥΡΑ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΚΡΑΤΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ - ΠΓΔΜ
Οι ανταγωνισμοί επιταχύνουν τα σχέδια της «ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης» στην περιοχή
Τα ευρωατλαντικά σχέδια ενάντια στους λαούς κατήγγειλε το ΚΚΕ

Από τις πρόσφατες επαφές των πρωθυπουργών Ελλάδας - ΠΓΔΜ στο Νταβός
Η «πρεμούρα» της ΕΕ για «διεύρυνση» των συμφερόντων της στα Δ. Βαλκάνια, όπου φουντώνουν οι ανταγωνισμοί με άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα για το πέρασμα αγωγών και δρόμων μεταφοράς εμπορευμάτων και Ενέργειας, αναδείχτηκε κατά τη συνάντηση της μεικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωκοινοβουλίου και Βουλής της ΠΓΔΜ, στο Στρασβούργο στις 7-8 Φλεβάρη.
 Συμμετείχαν ευρωβουλευτές και ο επικεφαλής της Κομισιόν για την ΠΓΔΜ, Ντέιβιντ Κούλεν, ενώ στην αντιπροσωπεία της ΠΓΔΜ συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Ντιμιτρόφ
Εκ μέρους του ΚΚΕ συμμετείχε ο ευρωβουλευτής Σ. Ζαριανόπουλος.
Στο τέλος της συνεδρίασης της μεικτής Επιτροπής, κατατέθηκαν γραπτώς 23 συστάσεις,
 που αναδεικνύουν ακριβώς την πρεμούρα για ένταξη στην ΕΕ, που θα συνδυαστεί με αστικούς εκσυγχρονισμούς στην ΠΓΔΜ, ενταγμένη στο σχεδιασμό για την ένταξη όλων των Δυτικών Βαλκανίων στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, ώστε να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο η δράση των ευρωενωσιακών μονοπωλίων.
Στο κείμενο, όπου τονίζεται εκ νέου ότι το 2018 είναι «σημαντική χρονιά» για την περιοχή και για την ευρωπαϊκή προοπτική της ΠΓΔΜ, μπαίνουν μια σειρά ημερομηνίες - «ορόσημα», όπως η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δ. Βαλκάνια, οι προτάσεις για τη διεύρυνση τον Απρίλη, η Σύνοδος Κορυφής ΕΕ και 6 χωρών Δυτικών Βαλκανίων το Μάη στη Σόφια και η Σύνοδος Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου τον Ιούλη, ενώ χαιρετίζονται τα βήματα της νέας κυβέρνησης όσον αφορά τη στρατηγική προτεραιότητα για ολοκλήρωση στις ευρωατλαντικές δομές και τη δέσμευσή της να διεκπεραιώσει όλες τις μεταρρυθμίσεις σε τομείς προτεραιοτήτων και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη «Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης».
Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη αύξησης των προσπαθειών για την εφαρμογή των μέτρων μεταρρύθμισης και σύνδεσης, ιδιαίτερα στους τομείς της Ενέργειας και των μεταφορών.
Σε αυτό το φόντο, ειδική αναφορά γίνεται και στα πρόσφατα βήματα για τον «εμπλουτισμό» των διμερών σχέσεων με γειτονικές χώρες, στο πλαίσιο διατήρησης σχέσεων καλής γειτονίας. Ετσι χαιρετίζεται η επικύρωση της διμερούς συμφωνίας Σκοπίων - Σόφιας, ενώ εκφράζεται αισιοδοξία ότι «θα βρεθεί βραχυπρόθεσμα μία αμοιβαία αποδεκτή λύση κατόπιν διαπραγμάτευσης» μεταξύ ΠΓΔΜ και Ελλάδας για το θέμα της ονομασίας. Επαναλαμβάνεται ακόμη η θέση ότι το ζήτημα του ονόματος δεν θα πρέπει να συνιστά εμπόδιο στην έναρξη διαπραγματεύσεων ένταξης και πως «θα πρέπει να λυθεί το συντομότερο δυνατόν».

Και από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της ΠΓΔΜ φάνηκε η διάθεση για «λύση εδώ και τώρα», επισημαίνοντας ότι η ΠΓΔΜ είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα από το 2005 και ότι από τότε έως σήμερα, παρά τα σημαντικά προβλήματα και εμπόδια, έχουν γίνει «μεταρρυθμίσεις».
Σημείωσαν τις «μεταρρυθμίσεις σε θεσμούς», ενώ αναφερόμενοι στην Ελλάδα επισήμαναν πως η εκκρεμότητα για το όνομα «ορθώνει εμπόδια» στη γενικότερη ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας.
 Υποστήριξαν δε ότι η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των λαών ΠΓΔΜ - Ελλάδας, αλλά επέμειναν για το «μακεδονικό έθνος και τη γλώσσα»
 και ότι «ο ευρωπαϊκός τρόπος προσέγγισης είναι να μην μονοπωλεί κανένας τη Μακεδονία» και «να αφήσουμε πίσω το παρελθόν και να διαμορφώσουμε το μέλλον», βλέπε υπέρ των κεφαλαιοκρατών των δυο μερών.

Ξεκάθαρη η θέση του ΚΚΕ
Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕΣ. Ζαριανόπουλος, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, σημείωσε ότι 
το ΚΚΕ δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ΕΕ να ανακατεύεται στα εσωτερικά ζητήματα καμίας χώρας, συμπεριλαμβανομένης της ΠΓΔΜ, πόσο μάλλον που η ΕΕ ήταν αυτή που πρωτοστάτησε στο διαμελισμό της πρώην Γιουγκοσλαβίας.
Αναφέρθηκε ακόμη στο παιχνίδι των ανταγωνισμών στην περιοχή, ανάμεσα σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και άλλα κέντρα όπως τη Ρωσία και την Κίνα, ανταγωνισμό για τον έλεγχο κρίσιμων τομέων (μεταφορές, αγωγούς Ενέργειας, αγορές), σημειώνοντας ότι ενώ η Κομισιόν μέσω του προέδρου της Ζ. Κλ. Γιούνκερ το 2014 δήλωνε ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα ενταχθούν νέα κράτη - μέλη, «τώρα βιάζονται γιατί φουντώνει ο ανταγωνισμός με τη Ρωσία».
Τόνισε ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ 
εκμεταλλεύονται υπαρκτά ή ανύπαρκτα προβλήματα για τη διαίρεση των λαών και την εμπέδωση της κυριαρχίας τους. 
Ξεκαθάρισε ότι το ΚΚΕ τάσσεται ενάντια στην ένταξη κάθε χώρας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ, σημειώνοντας ότι «εμείς δεν είμαστε ούτε με την κυβέρνηση που βιάζεται μαζί με το ΝΑΤΟ - ΕΕ για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του κεφαλαίου, ούτε με τα συλλαλητήρια, όπου τον τόνο δίνουν αντιδραστικές - εθνικιστικές - φασιστικές δυνάμεις, επικεντρώνοντας στο όνομα», υπογραμμίζοντας ότι και οι δύο πλευρές συμπίπτουν στο κύριο, αποκρύπτουν το ρόλο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, τους μεγάλους κινδύνους για τους λαούς της περιοχής.
Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ έθεσε ταυτόχρονα το ζήτημα του αλυτρωτισμού και την έκφρασή του στο Σύνταγμα της ΠΓΔΜ, με τις ανιστόρητες αναφορές περί μακεδονικού έθνους και μακεδονικών εθνικών μειονοτήτων σε γειτονικά κράτη. 
Κατέληξε θέτοντας τη θέση του ΚΚΕ
ενάντια στα ευρωατλαντικά σχέδια, τον τερματισμό των αλυτρωτισμών, τη διασφάλιση των συνόρων και ονομασία με αυστηρά γεωγραφικό προσδιορισμό.