Συνολικές προβολές σελίδας

Translate

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020

Θέλεις να Θυ­σιά­σεις τα Παι­διά Σου για τους Αμε­ρι­κα­νο­Να­τοϊ­κούς Εγκλη­μα­τί­ες ;;


-Όταν στέλνουμε φαντάρους μας έξω απ’ τη χώρα, γυρίζουν  φέρετρα
Γρά­φει ο Στέ­λιος Κα­νά­κης //

Το 1919 ο τότε υπη­ρέ­της των Άγ­γλων-Γάλ­λων και με­τέ­πει­τα «εθνάρ­χης» Βε­νι­ζέ­λος έστει­λε δυο με­ραρ­χί­ες στην Ου­κρα­νία ενα­ντί­ον των Μπολ­σε­βί­κων.

«Πα­ρα­κα­λώ δη­λώ­σα­τε στον πρω­θυ­πουρ­γό και υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών ότι ο ελ­λη­νι­κός στρα­τός είναι στη διά­θε­σή τους και δύ­να­ται να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί δια κοινό αγώνα πα­ντα­χού, όπου η απο­στο­λή του κρί­νε­ται ανα­γκαία» ήταν το δου­λι­κό μή­νυ­μα που έστει­λε ο Βε­νι­ζέ­λος διά μέσου του Έλ­λη­να πρε­σβευ­τή στη Γαλ­λι­κή κυ­βέρ­νη­ση.
-Για να κα­τα­στεί­λου­με την μπολ­σε­βί­κι­κη Επα­νά­στα­ση τότε. Γύ­ρι­σαν πίσω φέ­ρε­τρα.
Ο ίδιος ο Βε­νι­ζέ­λος και η τάξη του είναι οι φυ­σι­κοί αυ­τουρ­γοί και για την Μι­κρα­σια­τι­κή κα­τα­στρο­φή. Ασύλ­λη­πτες οι απώ­λειες για τα με­γέ­θη της χώρας. Νε­κροί 600.000 άμα­χοι, 24.200 στρα­τιώ­τες, 49.000 «τραυ­μα­τί­ες και απο­βιώ­σα­ντες», 18.000 αγνο­ού­με­νοι, πάνω από 1.000.000 πρό­σφυ­γες.
Για τα πε­τρέ­λαια του Ιράκ τότε.

-Στην Κορέα μάς πήγαν τα δου­λι­κά των Αμε­ρι­κά­νων. Επέ­στρε­ψαν 186 φέ­ρε­τρα.
-Από την Γιου­γκο­σλα­βία οι στρα­τιω­τι­κοί μας επέ­στρε­ψαν καρ­κι­νο­πα­θείς, από το απε­μπλου­τι­σμέ­νο ου­ρά­νιο των αμε­ρι­κά­νι­κων βομ­βών.

Ετοι­μα­ζό­μα­στε να στεί­λου­με στρα­τό (το πρό­τει­νε ο αμε­ρι­κα­νό­δου­λος Δέν­διας) στη Λιβύη. Προ­σω­πι­κό στη Σ. Αρα­βία. Ελ­λη­νι­κή φρε­γά­τα συ­νο­δό του Γαλ­λι­κού αε­ρο­πλα­νο­φό­ρου Σαρλ ντε Γκολ. 

Πάλι φέ­ρε­τρα θα γυ­ρί­ζουν.

Θέλει κα­νείς να θυ­σιά­σει τα παι­διά του για τους Αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κούς εγκλη­μα­τί­ες;

Να στεί­λου­με αυ­τούς και την τάξη τους. 
Αυ­τούς που ξε­που­λά­νε τη χώρα και δο­λο­φο­νούν το Λαό μας. Κι ας γυ­ρί­σουν σε φέ­ρε­τρα. Να ξε­βρο­μί­σου­με και ν’ ανα­σά­νου­με.
Απ το Ατέχνως 

Στέ­λιος Κα­νά­κης


Δες Ακόμη:

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ "Ρ": ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ..


Παρουσίαση Τίτλου-Φωτο-Κειμένου:Viva La Revolucion