Συνολικές προβολές σελίδας

Translate

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Συνδικάτα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Συνδικάτα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ: "Η ΗΓΕΣΙΑ-σαν ΜΙΑ ΚΛΙΚΑ"Panos Alepliotis:
Συνδικαλισμός στην Σουηδία. Για ποιόν;

Μια ορ­γά­νω­ση υπο­τα­κτι­κών κάνει εύ­κο­λα λάθη

Η ει­κό­να των απερ­για­κών κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων στην Σου­η­δία
Έγινα μέλος στο σω­μα­τείο. 

Χαι­ρό­μουν που θα ‘μαι, με άλ­λους πε­ρί­που χί­λιους δια­κό­σιους συ­να­δέλ­φους από τους 1.500, μέλος σε ένα ερ­γο­στά­σιο κά­θε­της πα­ρα­γω­γής κρέ­α­τος και υπο­προ­ϊ­ό­ντων κρέ­α­τος. 
Τον δεύ­τε­ρο ή τρίτο μήνα μας ήρθε ο μι­σθός δια­φο­ρο­ποι­η­μέ­νος κατά κάτι.

Οι οι­κο­γε­νειάρ­χες στην βάρ­δια που δού­λευα είχαν κάνει τις προ­σθέ­σεις και τις αφαι­ρέ­σεις και δια­πί­στω­ναν πως παίρ­νουν λι­γό­τε­ρα. 
Για μένα που ήταν έξτρα ασχο­λία απο­γευ­μα­το­βρα­δι­νή πα­ράλ­λη­λη με τις σπου­δές δεν ήταν και το πρώτο που σκέ­φτη­κα. 
Εί­δα­με τον ανα­λυ­τι­κό μισθό και πή­γα­με στον εκ­πρό­σω­πο του σω­μα­τεί­ου.

«Δεν ήμουν εγώ στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις» μας λέει, στους 2 Σου­η­δούς, 2 Έλ­λη­νες, ένα Φι­λαν­δό, 2 Κούρ­δους και ένα Χι­λια­νό που απο­λυ­μαί­να­με τα βρά­δια τα ερ­γα­λεία των ‘φό­νω­ν’. «Αλλά θα ρω­τή­σω».

Ρώ­τη­σε και μας είπε 
ότι τώρα μπο­ρού­με να ρυθ­μί­ζου­με μόνοι μας την αμοι­βή μας γιατί μπαί­νου­με στο ακόρντ της ομά­δας που σφά­ζει τα ζώα, τους τε­μα­χι­στές και την ομάδα που πα­ρά­γει τα υπό­λοι­πα υπο­προιό­ντα. Βάλαν όλη την πα­ρα­γω­γή του ερ­γο­στα­σί­ου σε ένα συ­νο­λι­κό Ακόρντ. Δου­λεύ­ου­με με το κομ­μά­τι …
— «Πώς θα την ρυθ­μί­ζου­με δη­λα­δή;»
— «Οσα πε­ρισ­σό­τε­ρα ζώα θα σφά­ζο­νται τόσο πε­ρισ­σό­τε­ρη δου­λειά και πα­ρα­γω­γή θα έχει το ερ­γο­στά­σιο και άρα θα παίρ­νε­τε και σεις πε­ρισ­σό­τε­ρο μισθό. Βέ­βαια θα υπάρ­χουν και λίγο πε­ρισ­σό­τε­ρες κρα­τή­σεις λόγω αυ­ξη­μέ­νης διοι­κη­τι­κής υπο­στή­ρι­ξης».
— «Και γιατί πή­ρα­με λι­γό­τε­ρα;»
–«Ε, είναι που δεν ήρθαν πε­ρισ­σό­τε­ρα ζώα μάλ­λον… Ελάτε στην ετή­σια Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση να τα πούμε εκεί.»
Θα πάμε στην συ­νέ­λευ­ση απο­φα­σί­ζου­με σύσ­σω­μοι οι 7 συν ένας νάνοι…
Πή­γα­με και είχε 13 άτομα πα­ρό­ντα από τα 1.200 στην Γε­νι­κή απο­λο­γι­στι­κή συ­νέ­λευ­ση.
Μας κέ­ρα­σαν καφέ και αν δεν υπήρ­χε άλλο θέμα επα­νε­κλέ­γε­ται η Διοί­κη­ση, γί­νε­ται δε­κτός ο απο­λο­γι­σμός δρά­σης και ο οι­κο­νο­μι­κός.
Μια στιγ­μή λέμε. 
«Έχου­με το θέμα με το ακόρντ. Θέ­λου­με στα­θε­ρό μισθό.». 
Ο ανα­πλη­ρω­τής πρό­ε­δρος, μια και ο κα­νο­νι­κός ήταν στα Κα­νά­ρια με την οι­κο­γέ­νεια, μας εξη­γεί τα ίδια που μας είπε και ο εκ­πρό­σω­πος και ότι είναι πολύ χα­ρού­με­νο το σω­μα­τείο και η Ομο­σπον­δία που τα βρήκε με τον ερ­γο­δό­τη και μετά από εξά­μη­νες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις έχου­με μια καλή συμ­φω­νία.
— «Απο­φεύ­γου­με ανού­σιες κι­νη­το­ποι­ή­σεις που θα ζη­μί­ω­ναν την επι­χεί­ρη­ση, το κύρος της και την δου­λειά μας. Έχου­με συμ­φέ­ρον να εί­μα­στε όλοι μαζί σ’ αυτήν την προ­σπά­θεια. Βέ­βαια τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις δεν τις κά­να­με εμείς, τις έκανε η Ομο­σπον­δία επι­σι­τι­σμού μέσω επί­ση­μου δια­πραγ­μα­τευ­τή. Μά­λι­στα θα συ­νει­σφέ­ρει η ερ­γο­δο­σία και στο τα­μείο απερ­γί­ας που είναι με­γά­λη κα­τά­κτη­ση(!)».
— «Βάλε θέμα για ψη­φο­φο­ρία. Αναγ­γε­λία κι­νη­το­ποι­ή­σε­ων και απερ­γί­ας. Να κα­ταρ­γη­θεί το ακόρντ». «Δεν γί­νε­ται εί­μα­στε μόνο 13».«Φτά­να­με όμως για να σας απαλ­λά­ξου­με και να σας ξα­να­ε­κλέ­ξου­με ε;»

Διά­λειμ­μα για δια­βού­λευ­ση. Τα λέμε με­τα­ξύ μας. Ο ένας είναι προ­βλη­μα­τι­σμέ­νος.
 «Θα πά­ρου­με στο λαιμό μας 1.500 άτομα;»
«Ας ερ­χό­ταν και οι υπό­λοι­ποι» του λέμε. Φο­βό­ταν ο συ­νά­δελ­φoς.
— «Μι­λή­σα­με με την Ομο­σπον­δία» λέει ο ανα­πλη­ρω­τής μετά. 
« Απαι­τεί­ται και η δική της σύμ­φω­νη γνώμη αφού πά­ρου­με από­φα­ση, αλλά δεν συμ­φω­νεί να την πά­ρου­με έτσι βια­στι­κά. Καλεί όμως όλους μας στην Στοκ­χόλ­μη και ανα­λαμ­βά­νει όλα τα έξοδα, ξε­νο­δο­χεία, γεύ­μα­τα, με­τα­κί­νη­ση για να τα πούμε από κοντά. Είναι πε­ρί­πλο­κο θέμα, ισχύ­ει πια σε όλη την Σου­η­δία, θέλει συ­ζή­τη­ση. Θέ­λε­τε όλοι ή να βγά­λου­με μια επι­τρο­πή;»
— «Όχι βάλ’ το σε ψη­φο­φο­ρία». 
«Μα…». 
«Βάλτο εί­πα­με» 
6 υπέρ. 5 κατά 2 απέ­χουν. 
Απερ­γία. Να γρα­φεί στο πρα­κτι­κό και να αναγ­γελ­θεί.
— «Καλά θα δούμε» είπε. Μά­ζε­ψε τα χαρ­τιά και έφυγε τρέ­χο­ντας. Μεί­να­με και το κα­λα­μπου­ρί­ζα­με λίγο βλέ­πο­ντας την αντί­δρα­ση, ήρθαν και κάνα δυο των κατά για να μας εξη­γή­σουν ότι κι αυτοί τε­λι­κά ήθε­λαν αλλά… Οι πιο ‘πα­λιοί’ όταν το δι­η­γή­θη­κα στον Σύλ­λο­γο «κάτσε και θα δεις μου είπαν…»
Την άλλη μέρα μας κα­λού­σαν σε έκτα­κτη γε­νι­κή συ­νέ­λευ­ση για την επό­με­νη εβδο­μά­δα.

Ήρθαν 135 σο­σιαλ­δη­μο­κρά­τες, ακύ­ρω­σαν την από­φα­ση και από τότε μας έβλε­παν στρα­βά…

Aυτά πριν απο χρό­νια σε μια αθώα, παι­δι­κή σχε­δόν, προ­σπά­θεια κι­νη­το­ποί­η­σης.

Η εξέ­λι­ξη ειναι χει­ρό­τε­ρη μετά την ανα­τρο­πή στην Σ.Ενωση. 
Η Γε­νι­κή Συ­νο­μο­σπον­δία Ερ­γα­τών Σου­η­δί­ας έχει χάσει 450.000 μέλη από τις μέρες τις κρί­σης του 1990 μέχρι και το 2008 και από το 83% πήγε στα 69% συμ­με­το­χής

Πο­σο­στά συμ­με­το­χής φο­βε­ρά πα­γκο­σμί­ως αλλά χωρίς δράση και τα­ξι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό.

Πρό­σφα­τα το 2016 έχασε 14.000 μέλη η Ομο­σπον­δία δη­μο­τι­κών υπαλ­λή­λων όταν απο­κα­λύ­φθη­κε ότι δια­τη­ρού­σε στρη­πτι­ζά­δι­κο στο κέ­ντρο της Στοκ­χόλ­μης όπου συχνά πα­ρευ­ρί­σκο­νταν και η ηγε­σία της.


— «Μα πώς φτά­σα­με ακόμη και στα σκάν­δα­λα;» ρω­τά­ει η εφη­με­ρί­δα ETC τον Olle Sahlström, 
πρώην δια­με­σο­λα­βη­τή και ερευ­νη­τή για την Εσω­τε­ρι­κή Δη­μο­κρα­τία στον συν­δι­κα­λι­σμό, της Γε­νι­κής Συ­νο­μο­σπον­δί­ας Ερ­γα­ζο­μέ­νων Σου­η­δί­ας που οδη­γή­θη­κε στην πρό­ω­ρη σύ­ντα­ξη, με απο­ζη­μί­ω­ση, σαν ιδιόρ­ρυθ­μος και αμ­φι­λε­γό­με­νος, θα κα­τα­λά­βου­με τον λόγο στην συ­νέ­χεια….
Δεν ξαφ­νιά­ζο­μαι. Το χάσμα με­τα­ξύ της ηγε­σί­ας του συν­δι­κα­λι­σμού και των μελών έχει αυ­ξη­θεί κα­τα­στρο­φι­κά. Η ηγε­σία μπο­ρεί να κάνει ό,τι θέλει αφού δεν υπάρ­χει κα­νέ­νας μη­χα­νι­σμός ελέγ­χου. Ταυ­τό­χρο­να η πο­λι­τι­κή συ­νερ­γα­σί­ας ερ­γο­δο­τών και συν­δι­κα­λι­σμού με σκοπό την ερ­γα­σια­κή ει­ρή­νη έχει οδη­γή­σει σε ανταλ­λα­γή αμοι­βαί­ων υπη­ρε­σιών και ‘χα­τι­ριώ­ν’ που αυ­ξά­νουν και τον κίν­δυ­νο δια­φθο­ράς.

— Μα γιατί αυτό συμ­βαί­νει τόσο τα­κτι­κά; Με σκάν­δα­λα, αυ­θαι­ρε­σί­ες κλπ

Η εξου­σία δια­φθεί­ρει. Είναι δε­λε­α­στι­κό όταν δια­χει­ρί­ζε­σαι τόσα δις από τις ει­σφο­ρές των μελών ιδιαί­τε­ρα το τα­μείο απερ­για­κής απο­ζη­μί­ω­σης, όταν δεν θα συμ­βεί ποτέ απερ­γία. Θέλει θάρ­ρος για να αντι­δρά­σεις.
Η ηγε­σία γί­νε­ται σαν μια κλίκα, δη­μιουρ­γεί την δική της κουλ­τού­ρα εξου­σί­ας και γί­νε­ται σαν τους ερ­γο­δό­τες που υπο­τί­θε­ται ότι θα δια­πραγ­μα­τευ­τεί. Αυτός που θα αντι­δρά­σει στην συ­νερ­γα­σία, έρ­χε­ται σε δύ­σκο­λη θέση και θα ‘μπεί στον πάγο’. Και μια ορ­γά­νω­ση υπο­τα­κτι­κών κάνει εύ­κο­λα λάθη.

— Πότε άρ­χι­σε αυτή η κα­τά­στα­ση;

— Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα από την αρχή. Όταν συμ­φω­νή­θη­κε η ερ­γα­σια­κή ει­ρή­νη την δε­κα­ε­τία του 30-40 . Η πο­λι­τι­κή συ­ναί­νε­σης των Σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τών ήρθε και συ­μπλή­ρω­σε την συ­νερ­γα­σία. Έπαψε ο συν­δι­κα­λι­σμός να είναι κί­νη­μα και έγινε «κρα­τι­κό ίδρυ­μα». Στα­μά­τη­σαν ταυ­τό­χρο­να οι ηγε­σί­ες να ζη­τούν την γνώμη των μελών για έγκρι­ση ή μη των συμ­φω­νιών και άρα υπέ­σκα­ψαν την εσω­τε­ρι­κή δη­μο­κρα­τία.
— Πού βρί­σκε­ται τώρα το θέμα της εσω­τε­ρι­κής δη­μο­κρα­τί­ας;
— Κα­νείς στην ηγε­σία δεν θέλει να το θίξει και να το αλ­λά­ξει. Το ίδιο συμ­βαί­νει και με τον σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό τύπο και τους δη­μο­σιο­γρά­φους καθώς και άλ­λους «ανα­λυ­τές» στα κοι­νω­νι­κά μέσα. Δεν τολ­μούν η δεν θέ­λουν.
— Ποια θα ήταν η λύση;
— Μόνο μια επα­νά­στα­ση των μελών απο τα κάτω που θα σά­ρω­νε το παλιό θα μπο­ρού­σε να το αλ­λά­ξει. Αλ­λιώς μένει η εποι­κο­δό­μη­μα όπως ακρι­βώς έχει.»
Δύο συν­δι­κα­λι­στι­κοί φο­ρείς αντι­δρούν ακόμη:
Η Ομο­σπον­δία λι­με­νερ­γα­τών είναι η μόνη Ομο­σπον­δία που είναι εκτός της Γε­νι­κής Συ­νο­μο­σπον­δί­ας Ερ­γα­τών Σου­η­δί­ας και συ­σπει­ρώ­νει το 85% των λι­με­νερ­γα­τών. 
Δια­γρά­φη­κε την 10ε­τια του70 όταν δεν δέ­χτη­κε να συγ­χω­νευ­τεί και επει­δή είχε στην Διοί­κη­ση κομ­μου­νι­στές. Πα­ρό­λο που δεν έχει κα­θα­ρή τα­ξι­κή συ­μπε­ρι­φο­ρά αγω­νί­ζε­ται για κα­λύ­τε­ρες ερ­γα­σια­κές συν­θή­κες, έξω από την συμ­βι­βα­στι­κή συν­δι­κα­λι­στι­κή πο­λι­τι­κή των Σου­η­δι­κών Σο­σιαλ­δη­μο­κρα­τι­κών σω­μα­τί­ων. Αγω­νί­ζε­ται εδώ και ενά­μι­ση χρόνο στο Γκέ­τε­μποργκ της Σου­η­δί­ας ενά­ντια στην προ­σπά­θεια της νέας διοί­κη­σης της Μέρσκ να κόψει ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα. Σύμ­μα­χο της η Μέρσκ έχει την Ομο­σπον­δία Με­τα­φο­ρών που έχει σύμ­βα­ση με την Μέρσκ, το Εμπο­ρι­κό Επι­με­λη­τή­ριο και την Σου­η­δι­κή κυ­βέρ­νη­ση που με­λε­τά νόμο που να δυ­σκο­λεύ­ει τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις εξ αι­τί­ας ακρι­βώς αυτού του αγώνα.
Το Σω­μα­τείο ερ­γα­ζο­μέ­νων στο Μετρό Στοκ­χόλ­μης 
που δεί­χνει και την συ­μπα­ρά­στα­σή του στην Ομο­σπον­δία λι­με­νερ­γα­τών αλλά και με ψη­φί­σμα­τα και συ­γκε­ντρώ­σεις και πα­ρεμ­βά­σεις είναι παρόν σε όλες τις κι­νη­το­ποι­ή­σεις για τα συμ­φέ­ρο­ντα των ερ­γα­ζο­μέ­νων.
Είναι που έχει Πρό­ε­δρο Έλ­λη­να Κομ­μου­νι­στή!

Πάνος Αλεπλιώτης

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Tι πρόβαλαν τα παπαγαλάκια στις ειδήσεις κ η απάντηση του κινήματος έξω απ' την βουλή:
Την ώρα που η Αριστερά της πλάκας ψήφιζε νέα ταφόπλακα για τον λαό, τα μάχιμα έγκριτα χαμένα κορμιά έκαναν πρώτη είδηση τον θάνατο 11χρονου μαθητή από αδέσποτη βολίδα. 
Την ώρα που χιλιάδες παιδάκια καταδικάζονταν σε έξωση με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς οι καλοπληρωμένοι παπαγάλοι έθαβαν αυτήν την είδηση και προέβαλαν τον θάνατο ενός παιδιού από αδέσποτη σφαίρα!

Δεν είναι σημαντικό ζήτημα θα αναρωτηθεί κανείς ο θάνατος του παιδιού;! Και βέβαια είναι! 
Μια αδέσποτη σφαίρα από άσκοπη χρήση όπλου σκότωσε ένα παιδάκι! Ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι σημαντικός έτσι κι αλλιώς, αλλά η εκμετάλλευσή του για να καλυφθεί η νέα κυβερνητική βαρβαρότητα σε βάρος του λαού είναι αλητεία. 
Μάλιστα η προβολή του θέματος έγινε αποπροσανατολιστικά με κατηγορίες σε βάρος των ρομά και των Πόντιων από την πρώην ΕΣΣΔ, λες και η ανοχή στην κατοχή πυροβόλων όπλων και στην χρήση τους σε γάμους, βαφτίσια και πανηγύρια είναι αποκλειστικότητα των Ρομά και των Ποντίων από την πρώην ΕΣΣΔ, λες και σε άλλες περιοχές της χώρας δεν ρίχνουν χωρίς λόγο με τα πυροβόλα για να γιορτάσουν κάποιο γεγονός και κανένας δεν λέει να σταματήσει αυτό το επικίνδυνο παιχνίδι!

20 ολόκληρα λεπτά το ένα μάχιμο έγκριτο «παπαγαλάκι» ασχολούνταν με τον θάνατο του 11χρονου! Το άλλο «παπαγαλάκι» ξεπέρασε τα 25 λεπτά.
 Το πρώτο «παπαγαλάκι» συνέχισε την μάχιμη έγκριτη ενημέρωσή του για 13 λεπτά με τις Βρετανικές εκλογές την ώρα που στην Ελληνική Βουλή διεξαγόταν ονομαστική ψηφοφορία για τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που εντάχθηκαν σε νομοσχέδιο για ψάρια, ενώ συνέχισε για 5 λεπτά με την κρίση στην Μέση Ανατολή και την ίδρυση Κουρδικού κράτους! 
Το δεύτερο «παπαγαλάκι» την ώρα που η ονομαστική ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή συνεχιζόταν επέλεξε να ενημερώσει για 7 λεπτά για τις προκλήσεις των Τούρκων στην Κυπριακή ΑΟΖ, ενώ συνέχισε για 10 λεπτά με την κρίση του Κατάρ και την ίδρυση Κουρδικού κράτους.

 Το πρώτο «παπαγαλάκι» κατόπιν ασχολήθηκε με άλλα άσχετα θέματα. Το δεύτερο «παπαγαλάκι» αναφέρθηκε στη συζήτηση της Βουλής για τα νέα μέτρα 40 ολόκληρα λεπτά μετά την αρχή του δελτίου ειδήσεων. Η ενημέρωση για την συζήτηση και την ψηφοφορία στο Ελληνικό κοινοβούλιο κράτησε 2 λεπτά! 
Περιμέναμε με υπομονή το πρώτο «παπαγαλάκι» το οποίο αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Βουλής 45 λεπτά μετά την έναρξη του δελτίου ειδήσεων. 
Η ενημέρωση του πρώτου «παπαγάλου» για την συνεδρίαση της Βουλής κράτησε 2 λεπτά λες και ήταν συνεννοημένα τα δυο «παπαγαλάκια»!

Αυτά τα λίγα για το πόσο ελεύθερα αποφασίζουν οι πολίτες για την ζωή τους! 
Το πιο σημαντικό γεγονός για την ύπαρξή μας κατέλαβε 2 λεπτά του δελτίου ειδήσεων του δεύτερου «παπαγάλου» και 2 λεπτά του δελτίου ειδήσεων του πρώτου «παπαγάλου»!

Άντε ζωή σε λόγου τους γιατί εμάς μας έχουν «φάει λάχανο» ποικιλόχρωμοι αστοί πολιτικοί, «παπαγάλοι» κι άλλοι «καλοθελητές» στην υπηρεσία του εκμεταλλευτικού συστήματος στον στόχο της εξόντωσης του λαού!!
απ' το agkidapress.gr
**********************************

Μαχητική η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ έξω από την Βουλή 


Μαχητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής 9 Ιούνη το ΠΑΜΕ έξω από την Βουλή, ενάντια στα νέα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης.
Στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ ανταποκρίθηκαν σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες, ενώσεις αυτοαπασχολουμένων, γυναικείοι σύλλογοι, φοιτητικοί και σπουδαστικοί σύλλογοι, που συγκεντρώθηκαν στο ύψος της πύλης της Βουλής επί της Βασιλίσσης Σοφίας η οποία παρέμεινε κλειστή, κατά την διάρκεια της συγκέντρωσης. «Του λαού δυνάστες, κλέφτες και ληστές - τρόικα, κυβέρνηση και καπιταλιστές», «Φόροι, ανεργία για τους εργάτες - κέρδη και χλιδή στους κεφαλαιοκράτες», είναι μερικά μόνο από τα συνθήματα που δόνησαν την ατμόσφαιρα. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ.

 «Σας επιστρέφουμε τα ψάρια σας»


Στην διάρκεια της συγκέντρωσης απηύθυναν χαιρετισμούς, ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, (δείτε παρακάτω το video), ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, (δείτε παρακάτω το video) και ο Παναγιώτης Κατάρας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στην Βιομηχανία Τύπου - Χάρτου (δείτε παρακάτω το video).
Μιλώντας στη συγκέντρωση ο Γιώργος Πέρρος, μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ, ανάφερε ότι τα εργατικά μας δικαιώματα δεν είναι τροπολογία για τα ψάρια τους. Εμείς θα συνεχίσουμε χωρίς να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Τους επιστρέφουμε πίσω το δόλωμα που προσπάθησαν να βάλουν, τους επιστρέφουμε πίσω τα ψάρια τους, κατέληξε ο ομιλητής.
Σε εκείνο το σημείο, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας μέλη του ΠΑΜΕ πέταξαν τελάρα με ψάρια στον προαύλιο χώρο της Βουλής, με τα συνθήματα να δονούν την ατμόσφαιρα. (Δείτε πάνω το κεντρικό video).

Ο χαιρετισμός του Δήμου Κουμπούρη

Αρχικά στη συγκέντρωση χαιρέτησε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο οποίος τόνισε ότι, αυτοί που μας έλεγαν πως θα σχίσουν τα μνημόνια και θα δώσουν 13η σύνταξη είναι οι δήμιοι που συναγωνίζονται με τους προηγούμενους δήμιους. Είμαστε σε πλήρη αντίθεση με την πολιτική, με τα μέτρα και ότι άλλο έχετε αποφασίσει. Ο μόνος ανοιχτός δρόμος σήμερα είναι ο δρόμος του αγώνα, σημείωσε ο Δήμος Κουμπούρης, καλώντας στις 3 πανσυνταξιουχικές κινητοποιήσεις που θα γίνουν στην Αθήνα στις 15 Ιούνη, στην Θεσσαλονίκη στις 13 Ιούνη και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο στις 21 Ιούνη.

Ο χαιρετισμός του Σωτήρη Πουλικόγιαννη

Αμέσως μετά μίλησε ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας, ο οποίος μετέφερε την εμπειρία από τον αγώνα που δίνει ο κλάδος και το Συνδικάτο για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, επισημαίνοντας ότι, ψηφίστε όσα μέτρα θέλετε, πάρτε όσα μνημόνια θέλετε, οι εργαζόμενοι που συσπειρώνονται στα ταξικά συνδικάτα, στο ΠΑΜΕ και σήμερα βρισκόμαστε έξω από την Βουλή για να καταγγείλουμε την απαράδεκτη διαδικασία επέκτασης των μνημονίων, μέσα από τροπολογία για το ψάρεμα. Σε εμάς, ψάρεμα σε «θολά νερά» δεν έχει, κατέληξε ο ομιλητής.

Ο χαιρετισμός του Παναγιώτη Κατάρα

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Κατάρας, πρόεδρος των εργαζομένων στην Βιομηχανία Τύπου - Χάρτου, σημείωσε ότι, δίνουμε την δική μας αγωνιστική απάντηση στα νέα αντιλαϊκά μέτρα και τις άθλιες μεθοδεύσεις που επέλεξε η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά με πραξικοπηματική διαδικασία στη Βουλή για να μην πάρει χαμπάρι ο λαός. Χρειάζεται με εμπιστοσύνη στη δύναμή μας να οργανώσουμε την πάλη σε κάθε χώρο δουλειάς για να βάλουμε εμπόδια στην εφαρμογή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής με στόχο την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας.

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Για Σένα, που η βαρβαρότητα σ' έβγαλε στην Ανεργία, το Ταξικό Κίνημα Σου απλώνει το Χέρι :Παρασκευή 30/09/2016 - 10:50 - Ενημέρωση: Παρασκευή 30/09/2016 - 10:49
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δίμηνο δράσης Οκτώβρης - Νοέμβρης με επίκεντρο τα ζητήματα της ανεργίας (VIDEO - ΦΩΤΟ)

Περίοδος δράσης και πρωτοβουλιών με επίκεντρο τα ζητήματα της ανεργίας, σε συνδυασμό με τον αγώνα για τις Συλλογικές Συμβάσεις και την πάλη ενάντια στα αντεργατικά μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση, θα είναι το δίμηνο Οκτώβρη - Νοέμβρη για τα ταξικά συνδικάτα, με βάση τα όσα καθορίστηκαν σε πλατιά σύσκεψη Σωματείων, Επιτροπών Ανέργων και Λαϊκών Επιτροπών, που έγινε, το απόγευμα της Πέμπτης 29 Σεπτέμβρη, στον κινηματογράφο «Αλκυονίς» στην Αθήνα.
Σε αυτή την κατεύθυνση τα σωματεία αναλαμβάνουν την ευθύνη στο χώρο τους να σχεδιάσουν συσκέψεις, συγκεντρώσεις, συνελεύσεις, εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς και πλατείες, σε υπουργεία, δήμους, νοσοκομεία, υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ και όπου αλλού μπορεί να εκφραστεί η αγωνιστική διεκδίκηση μέτρων ουσιαστικής προστασίας των ανέργων, με βάση το πλαίσιο αιτημάτων που προβάλλει το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα.
Ειδική βαρύτητα θα δοθεί στη στήριξη των κινητοποιήσεων σε χώρους που αγωνίζονται για τη δουλειά και το μεροκάματο, όπως στο «Athens Ledra», στη «Μαρινόπουλος» και αλλού. Καθώς και στο χώρο της Υγείας, όπου η κατάσταση είναι τραγική.
 Παράλληλα, τα σωματεία παραμένουν σε ετοιμότητα να απαντήσουν με πολύμορφη αγωνιστική δραστηριότητα στην επιδίωξη της κυβέρνησης να μετατρέψει το επίδομα ανεργίας σε νέα παροχή για την εργοδοσία και τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Όλη αυτή η δραστηριότητα, που θα εμπλουτιστεί από τα σωματεία και θα συντονίζεται κατά κλάδο και τοπικά, θα κλιμακωθεί με παναττικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, των Συνδικάτων και των Επιτροπών Ανέργων στα τέλη Νοέμβρη, ενώ φιλοδοξεί να συμβάλει και στην προετοιμασία των σωματείων για απεργία, με αιχμή τα αντεργατικά μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση και το πλαίσιο πάλης που συνυπογράφουν εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Την πρωτοβουλία για τη σύσκεψη πήραν τα Σωματεία Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και Πειραιά, Εργατοϋπαλλήλων σε Τουρισμό - Ξενοδοχεία - Επισιτισμό Αττικής, Οικοδόμων Αθήνας, Εργαζομένων σε Κλωστοϋφαντουργία - Ιματισμό - Δέρμα, Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας, Πανελλήνια Ένωση ΛιθογράφωνΠροσωπικού στα Πρακτορεία Τύπου, Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής και Εργαζομένων ΟΤΑ Αττικής.

Ανάδειξη της ουσίας και των πραγματικών αιτιών

Την εισηγητική ομιλία στη σύσκεψη έκανε ο Παναγιώτης Κατάρας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τύπου και Χάρτου, ενώ ακολούθησαν οι τοποθετήσεις συνδικαλιστών και εκπροσώπων από τις Λαϊκές Επιτροπές και τις Επιτροπές ανέργων. Μεταξύ άλλων, σύντομες τοποθετήσεις έκαναν και οι δήμαρχοιΧαϊδαρίουΜιχάλης Σελέκος και ΚαισαριανήςΗλίας Σταμέλος. Αναφέρθηκαν στην κατάσταση και στα προβλήματα των ανέργων στις περιοχές τους και μετέφεραν τη στήριξή τους στις πρωτοβουλίες του ταξικού κινήματος.
Μιλώντας ο Μιχάλης Σελέκος χαρακτήρισε πολύ σημαντική την πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν τα ταξικά συνδικάτα μέσα σε αυτό το «θερμό» φθινόπωρο με την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης. (Δείτε εδώ το βίντεο). Από την πλευρά του ο Ηλίας Σταμέλος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ταυτόχρονα με την αλληλεγγύη και την στήριξη των ανέργων και των οικογενειών τους πρέπει να δείχνουμε και τον ένοχο, ποιος φταίει για την ανεργία, με τον φταίχτη να μην είναι άλλος από τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. (Δείτε εδώ το βίντεο).
Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού αναφέρθηκε η Κατερίνα Λαζανά από το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχοϋπαλλήλων Αττικής. Σημείωσε ότι τα τελευταία 20 χρόνια στην Αττική όποιος ξενοδοχοϋπάλληλος συνταξιοδοτείται ή αποχωρεί από το χώρο εργασίας του αντικαθίσταται από εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Υπάρχουν συμβάσεις μιας ημέρας, ο εργαζόμενος μπορεί να δουλεύει από κάθε μέρα ως και 5 μέρες το μήνα, το ρεπό είναι πολυτέλεια, ενώ ο μέσος μισθός στον επισιτισμό είναι 200 ευρώ το μήνα. (Δείτε εδώ το βίντεο)
Από την Επιτροπή Ανέργων 5ου - 6ου Διαμερίσματος Αθήνας η Γιάννα Ποθητού σημείωσε ότι «σαν Επιτροπή προσπαθούμε να προβάλλουμε τα αιτήματα και τις κινητοποιήσεις στη γειτονιά, εκεί που χτυπάει η καρδιά των ανέργων, των κακοπληρωμένων». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δράσεις της Επιτροπής, όπως τη δωρεάν διανομή τροφίμων από το Στέκι Εργαζομένων και Νεολαίας, τις παρεμβάσεις σε νοσοκομεία για να μην πληρώνουν οι άνεργοι και τις παρεμβάσεις σε ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ ενάντια στη διακοπή ρεύματος και νερού. (Δείτε εδώ το βίντεο)
Ο Δήμος Κορυδαλλού είναι ο δεύτερος Δήμος με τη μεγαλύτερη ανεργία σημείωσε η Άννα Μπατζάκη από την Επιτροπή Ανέργων Κορυδαλλού. Αναφέρθηκε στη δράση της Επιτροπής, στο πώς κατάφερε να διατηρήσει επαφή με τους άνεργους και στις παρεμβάσεις που γίνονται. (Δείτε εδώ βίντεο)
Τα δεκάδες προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ανέδειξε ο Ανδρέας Καργόπουλος από την Επιτροπή Αγώνα Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών. Όπως σημείωσε οι αναπληρωτές στις 30 Ιούνη κάθε χρόνο απολύονται, όσοι έχουν ένσημα μπορούν να μπουν στο ταμείο ανεργίας και μετά περιμένουν να εμφανιστεί το όνομα τους στις λίστες αναπληρωτών, για να εμφανιστούν σε δύο μέρες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Επισήμανε ότι ο αναπληρωτής κάθε χρόνο διδάσκει σε διαφορετικό νομό, ενώ δεν δικαιούνται αναρρωτική άδεια για περισσότερες από 15 μέρες. (Δείτε εδώ το βίντεο)
Οι άνεργοι μπορούν να αποκτήσουν δύναμη αν δουλέψουν οργανωμένα μέσα στα Σωματεία, τόνισε ο Λεωνίδας Σακκάς από την Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων. Επισήμανε ότι είναι καθήκον η ένταξή τους στα Σωματεία και τα Συνδικάτα, στη δράση για τις ΣΣΕ, για το Ασφαλιστικό, για κάθε ζήτημα. (Δείτε εδώ βίντεο)
Στη μεγάλη ανεργία που επικρατεί στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, αλλά και στις παρεμβάσεις του Συνδικάτου Μετάλλου για την ανακούφιση των ανέργων, της επιβίωσής τους και της κάλυψης των σταθερών τους αναγκών αναφέρθηκε εκ μέρους του Συνδικάτου ο Άκης Αντωνίου(Δείτε εδώ βίντεο)
Ο άνεργος πρέπει να μάθε να διεκδικεί συλλογικά, τόνισε η Αργυρώ Ραμούνδου από την Επιτροπή Ανέργων Εμποροϋπαλλήλων. Επισήμανε την ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας με τους άνεργους τονίζοντας ότι «δεν ζητάμε ελεημοσύνη, διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει». (Δείτε εδώ βίντεο)
Την πείρα της Επιτροπής Ανέργων Ηλιούπολης στο πλάι της Λαϊκής Επιτροπής μετέφερε η Άννα Χάλαρη. Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που παίρνονται, όπως συσκέψεις, εξορμήσεις, προβολές ταινιών, αλλά και τη λειτουργία του λαϊκού φροντιστηρίου. (Δείτε εδώ βίντεο)
Στην ανεργία που έχει εκτιναχθεί στο 80% στον κλάδο των κατασκευών αναφέρθηκε ο Γιάννης Αναγνώστουαπό το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας. Όπως σημείωσε το 2003 στις κατασκευές ήταν περίπου 1 εκ. εργαζόμενοι, το 2007 ήταν 400 χιλιάδες, το 2012 ήταν 215 χιλιάδες εργαζόμενοι και σήμερα δεν ξεπερνούν τις 150 χιλιάδες. Οι ασφαλισμένοι οικοδόμοι είναι περίπου 30 χιλιάδες, ενώ το πενιχρό επίδομα ανεργίας το παίρνει μόλις 10% των ανέργων. (Δείτε εδώ το βίντεο)

Ομιλία του Π. Κατάρα

«Δεν είναι η πρώτη φορά που τα συνδικάτα της Αττικής που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ συζητούν για την οργάνωση της πάλης, για το καυτό πρόβλημα της ανεργίας. Έχουν γίνει ορισμένα βήματα, ιδιαίτερα από την περίοδο του 2009 που η καπιταλιστική κρίση σάρωσε την εργατική και λαϊκή οικογένεια, εκτίναξε την ανεργία στο 27% και δημιούργησε τεράστια προβλήματα απληρωσιάς και ανασφάλειας στους εργαζόμενους της χώρας μας.
Τα συνδικάτα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, από την πρώτη στιγμή επιδίωξαν να κάνουν βήματα στην οργάνωση των ανέργων, να στήσουν Επιτροπές Ανέργων δίπλα στις διοικήσεις των συνδικάτων, να στηρίξουν τη συγκρότηση Λαϊκών Επιτροπών και Επιτροπών Ανέργων στις γειτονιές.
Όλη αυτή την περίοδο έχει γίνει μια ορισμένη δουλειά, πολύμορφη και διεκδικητική, για τα άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους. Παραστάσεις διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια και άλλες μορφές πάλης που τα συνδικάτα μαζί με Επιτροπές Ανέργων οργάνωσαν για να στηρίξουν ατομικά ανέργους που υπέφεραν και να διεκδικήσουν κλαδικά και συνολικότερα αιτήματα. Έγιναν βήματα στην οργάνωση της αλληλεγγύης που επίσης πήρε πολύμορφη δραστηριότητα, ηθική, υλική, πολιτιστική.
Σε όλη αυτή τη δραστηριότητα, ξεχώρισε η πρωτοβουλία του Δήμου Πάτρας και μιας σειράς συνδικάτων που τη στήριξαν. Η πορεία Πάτρα - Αθήνα ενάντια στην ανεργία συνέβαλε στην ανάδειξη ακόμα περισσότερο του καυτού προβλήματος της ανεργίας και διαμόρφωσε προϋποθέσεις να εκφραστεί μαχητικά μια πλατιά και πολύμορφη δράση εργατών, ανέργων, νεολαίας.
Να διεκδικήσουν όχι μόνο τα άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων, αλλά και να ανοίξουν πιο αποφασιστικά τη συζήτηση για την προοπτική, για το πώς οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι μπορούν να εξασφαλίσουν δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα και σύγχρονες κοινωνικές παροχές με βάση τις ανάγκες τους.
Γιατί η πιο ουσιαστική συμβολή των συνδικάτων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ είναι ακριβώς αυτή, ότι ανέδειξαν την ουσία του προβλήματος και την προοπτική της πάλης. Ανέδειξαν ότι η καπιταλιστική βαρβαρότητα και η ακόρεστη δίψα για κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων είναι η πραγματική αιτία του προβλήματος.
Και ότι δε μπορεί να υπάρχουν λύσεις, προσωρινές ή πιο μόνιμες, εάν δεν συγκρουστεί η εργατική τάξη με τους επιχειρηματικούς ομίλους και το αστικό κράτος που τους υπηρετεί και που δεν επιτρέπουν ο πλούτος που παράγουν οι εργάτες να ξαναγυρίσει στους ίδιους και στις οικογένειές τους, σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη. 
Δεν κλαψούρισαν τα ταξικά συνδικάτα για την ανεργία, δεν υποχώρησαν μπροστά στις δυσκολίες. Δεν συμβιβάστηκαν με τη μισοδουλειά και τη μισοζωή, την κακοπληρωμένη και απαράδεκτη εργασία που προσφέρουν τα διάφορα προγράμματα της ΕΕ δήθεν για την καταπολέμηση της ανεργίας. Δε συμβιβαστήκαμε με τη μιζέρια.
Η οργάνωση της πάλης και η έκφραση αλληλεγγύης είναι το άπλωμα του χεριού σε όσους υποφέρουν, ώστε να σταθούν στα πόδια τους, να οργανωθούν και να παλέψουν. Να παλέψουν με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. Γιατί ο άνεργος ή ο εργάτης που υποφέρει δεν μπορεί να νιώθει άχρηστος, μόνος, συντετριμμένος ή όμηρος. Το αντίθετο, κάθε άνεργος και κάθε εργάτης που υποφέρει πρέπει να συνειδητοποιεί τη δύναμη που έχει. Αυτή που όταν ενώνεται με άλλους συναδέλφους του πολλαπλασιάζεται και γίνεται φόβητρο για όσους του κλέβουν τον πλούτο. Γίνεται ορμητικό ποτάμι διεκδίκησης δίκαιων αιτημάτων. Αιτημάτων που ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες της εργατικής τάξης.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Παρά τα βήματα που έχουν γίνει στη δράση των συνδικάτων για τα προβλήματα των ανέργων, υπάρχουν περιθώρια να κάνουμε ακόμα πολλά. Μπορούμε να μετρήσουμε σημαντικά βήματα τόσο στην οργάνωση ανέργων στα συνδικάτα, όσο και το να φέρουμε στο επίκεντρο της πάλης και της διεκδίκησης τα αιτήματα που ικανοποιούν τις ανάγκες των ανέργων και των οικογενειών τους.
Η πάλη του εργατικού κινήματος για την ανεργία, δεν είναι ξεκομμένη από την πάλη του εργατικού κινήματος για δουλειά με ΣΣΕ και δικαιώματα, για να έχει κάθε εργατική και λαϊκή οικογένεια εξασφαλισμένη πρόσβαση στο σύστημα Υγείας, να έχει σχολειό και δάσκαλο για τα παιδιά της, να απολαμβάνει σύγχρονες κοινωνικές παροχές. Φιλοδοξούμε λοιπόν η σημερινή σύσκεψη να δώσει μια τέτοια ώθηση.
Γνωρίζουμε καλά πως δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει τουλάχιστον έναν άνεργο με μεγαλύτερα θύματα τις γυναίκες και τη νεολαία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία και του υπουργείου Εργασίας, οι άνεργοι ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο και από αυτούς μόνο το 10% παίρνει το επίδομα ανεργίας, όμως είναι πολλοί περισσότεροι αφού δεν υπολογίζονται όσοι εργάζονται ακόμα και λίγες ώρες την εβδομάδα.
Χιλιάδες άνεργοι σήμερα, αρκετά χρόνια μετά την απόλυσή τους, είναι χωρίς επίδομα ανεργίας, χωρίς κανένα εισόδημα και υποχρεώνονται να ψάχνουν το μεροκάματο σε κακοπληρωμένες δουλειές, χωρίς ασφάλιση, να περιμένουν τη σειρά τους στα πεντάμηνα ανακύκλωσης της ανεργίας.
Αυτό αποτελεί όπλο για τη μεγαλοεργοδοσία που χρησιμοποιείται για να προωθηθούν τα αντεργατικά μέτρα που διαχρονικά φέρνουν οι κυβερνήσεις στα πλαίσια της πολιτικής της ΕΕ.
Με πρόσχημα τις θέσεις εργασίας εκβιάζουν, τρομοκρατούν, και ζητούν να βάλουμε πλάτη με μεγαλύτερη εντατικοποίηση της δουλειάς, με διευρυμένα ωράρια, μειώσεις στους μισθούς, με καθυστερήσεις στις πληρωμές για να αυγαταίνουν όλο και περισσότερο τα κέρδη τους.
Τα στοιχεία είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Το 2015, το 60% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα αλλάζουν δουλειά έστω και μία φορά. Το 33,4% των μισθωτών αμείβεται με μισθούς έως 600 ευρώ μικτά, ενώ το 2009 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 13,7%.
Μέτρα σαν αυτά που φέρνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το επόμενο διάστημα, όπως η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, η απελευθέρωση των απολύσεων χωρίς αποζημίωση, η νομιμοποίηση ελαστικότερων μορφών απασχόλησης έχουν στόχο να μειωθεί ακόμα περισσότερο η τιμή της εργατικής δύναμης και να περιοριστούν οι ζημιές του κεφαλαίου απ' την καπιταλιστική οικονομική κρίση.
Τι και αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κομπάζει για μείωση δήθεν της ανεργίας. Αυτό που γίνεται στην πραγματικότητα είναι να μοιράζει τη μια θέση εργασίας σε δύο και τρεις εργαζόμενους, ενώ η εκ περιτροπής εργασία καλπάζει. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας η ανεργία που τη διαιωνίζουν και την ανακυκλώνουν, ούτε με τις "ενεργητικές" πολιτικές απασχόλησης που αξιοποιούν την ανεργία για να στηρίξουν τους μεγαλοεπιχειρηματίες.
Αποκρούουμε και επιστρέφουμε σαν απαράδεκτα τα διάφορα προγράμματα κατάρτισης- επανακατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων που πληθαίνουν κάτω από την ομπρέλα των υπουργείων.
Η κυβέρνηση προσπαθεί να εντάξει σε αυτά και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ώστε να μπουν στο ίδιο τσουβάλι με διάφορα τρωκτικά (ΜΚΟ, ΚΕΚ κ.ο.κ.) που ταΐζονται σαν "κυνηγοί κεφαλών" εργαζομένων και ανέργων.
Έφτασε η κυβέρνηση, της πρώτης ή δεύτερης φοράς Αριστερά, στο σημείο να σχεδιάζει ξεδιάντροπα να σπρώξει απευθείας στο στόμα της εργοδοσίας και αυτό το πενιχρό επίδομα ανεργίας που είναι χρήματα από τις δικές μας κρατήσεις. Να κάνει πράξη αυτό που και τα άλλα κόμματα του κεφαλαίου σχεδίαζαν, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν τολμούσαν να προχωρήσουν φοβούμενα τις αντιδράσεις των εργαζομένων.
Προκαλεί αγανάκτηση η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και ο πρωθυπουργός όταν αρνούνται να ικανοποιήσουν τα δίκαια αιτήματα των ανέργων γιατί δήθεν δεν υπάρχουν χρήματα, ενώ την ίδια στιγμή με το νέο αναπτυξιακό νόμο μοιράζονται εκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα σε επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές για βιομήχανους, εφοπλιστές και τραπεζίτες. Όταν μόνο ένας εκλεκτός της κυβέρνησης επιχειρηματίας, όπως αποκαλύπτεται, πήρε τα δύο τελευταία χρόνια κοντά στα 150 εκατομμύρια σε δάνεια.
Προκαλεί αγανάκτηση η υπουργός της κυβέρνησης ότι τα 150 ευρώ στον άνεργο φτάνουν και περισσεύουν για να την περάσει για ένα μήνα και μάλιστα αφού τα παίρνει και σε είδος είναι και καλύτερα από τα 200 ευρώ σε μετρητά που θα μπορούσε να σπαταλήσει!!! Τα μαθηματικά και ο τρόπος ζωής της κυρίας Φωτίου είναι σάπια και άνοστα, σαν τα γεμιστά που προσπαθεί να μας ταΐσει.
Θέλουν να συμβιβαστούμε με τη φτώχεια και την ανεργία, να συμβιβαστούμε με την εξαθλίωση, τη λογική του μικρότερου κακού.
Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα απ' την ανάπτυξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Αυτή θα κτιστεί πάνω στα ερείπια των δικαιωμάτων μας, φέρνει για μας τους εργαζόμενους νέες θυσίες, δουλειά όποτε υπάρχει, για όσο υπάρχει, χωρίς ωράρια και δικαιώματα, με μισθούς πείνας.
Μας το δείχνει ξεκάθαρα η κατάσταση των εργαζομένων στον τουρισμό και τη ναυτιλία, εκεί που η ανάπτυξή τους είναι εδώ, που τα κέρδη του κεφαλαίου έχουν εκτοξευτεί και γίνονται μεγάλες επενδύσεις, ενώ την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι δουλεύουν σε συνθήκες γαλέρας. Το γεγονός ότι τα ίδια μέτρα, ενάντια στους εργαζόμενους, παίρνονται και σε άλλες χώρες της ΕΕ με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, όπως η Ιταλία και η Γαλλία, ενώ στη Γερμανία, που αποτελεί την ατμομηχανή της Ευρώπης, 9 εκατομμύρια εργαζόμενοι δουλεύουν για 400 ευρώ το μήνα.
Χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται στην ανεργία από μεγάλες επιχειρήσεις που έβαλαν λουκέτο, αποτέλεσμα του ανταγωνισμού που εξελίσσεται μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων.
Η "Ηλεκτρονική", η "Σπρίντερ", τα "Αντλάντικ", η "Πυρσός Σεκιούριτι", το "Άθενς Λήδρα", οι Χαλυβουργίες, ο "Κατσέλης", η "Σόφτεξ" είναι μερικές από αυτές. Το λουκέτο αποδεικνύεται ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός τρόπος για να "ξεφορτώνονται" οι μεγαλοεργοδότες τα χρέη τους στο κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. Να "ξεφορτώνονται" τους εργαζόμενους αφού πρώτα τους αφήνουν απλήρωτους για μήνες.
Στη "Σόφτεξ", η φωτιά που κατάστρεψε το εργοστάσιο έφερε στα ταμεία της πολυεθνικής εκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα, ενώ στο "Άθενς Λήδρα", ο μεγαλοεπιχειρηματίας, παρά τα κέρδη που είχε, επέλεξε να επενδύσει σε άλλο κλάδο για περισσότερα. Στον Τύπο και τα ΜΜΕ εκατοντάδες εργαζόμενοι είναι στα πρόθυρα της ανεργίας, θύματα ενός πολέμου συμφερόντων για τις τηλεοπτικές άδειες και τον έλεγχο της ενημέρωσης.
Με λίγα λόγια οι εργοδότες θησαυρίζουν με τις πλάτες των κυβερνήσεων, ενώ οι εργαζόμενοι βρίσκονται χωρίς καμιά προστασία στο δρόμο.
Η χρεοκοπία και η καταστροφή των μικρομεσαίων αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων τροφοδοτούν με τη σειρά τους τη στρατιά των ανέργων.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Οι διεκδικήσεις για την αντιμετώπιση της ανεργίας, η προστασία των ανέργων είναι ανάγκη να γίνουν αντικείμενο πάλης όχι μόνο για τους απολυμένους και τους άνεργους, αλλά γενικά για όλη την εργατική τάξη.
Με επιμονή παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί ένα μεγάλο μέρος των ανέργων οδηγείται στην απογοήτευση και την παραίτηση, είναι ανάγκη να συνεχίσουμε αυτή η προσπάθεια.
Στις κινητοποιήσεις, το προηγούμενο διάστημα, μεγάλο όγκο στις διαδηλώσεις του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων είχαν οι άνεργοι και οι μισοάνεργοι. Στις αρχαιρεσίες των κλαδικών σωματείων συμμετείχε σημαντικός αριθμός ανέργων που μπορούν να αποτελέσουν τη μαγιά για να μπουν στη μάχη ακόμα περισσότεροι.
Είναι ανάγκη να διερωτηθούμε: Είναι ουσιαστικό στοιχείο ενασχόλησης και προσανατολισμού στη δράση των συνδικάτων και ιδιαίτερα των κλαδικών η πάλη για τα προβλήματα των ανέργων; Υπάρχουν στα σωματεία μας Επιτροπές Ανέργων; Δένουμε την πάλη ενάντια στις απολύσεις και την απληρωσιά με αυτά τα ζητήματα; Κάνουμε βήματα στην οργάνωση των ανέργων;
Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν την οργάνωση της δουλειάς των συνδικάτων και της λειτουργίας τους. Από τη σημερινή σύσκεψη θα θέλαμε να καταλήξουμε σε ένα βασικό σχεδιασμό, που φυσικά σε επίπεδο κλάδου, σωματείου, γειτονιάς θα εξειδικεύεται και θα εμπλουτίζεται.
Α. Το αμέσως επόμενο διάστημα να συζητηθεί το ζήτημα της ανεργίας σε κάθε σωματείο, η έκταση του προβλήματος, να γίνει καταγραφή των ανέργων και με συζήτηση να αποφασιστεί το πλαίσιο πάλης δουλεμένο και προσαρμοσμένο στον κλάδο.
Αυτή η προσπάθεια να αγκαλιάσει τη νεολαία, τους άνεργους και μισοάνεργους νέους, τους μετανάστες. Τους νέους στις σχολές όπου μαζικά οδηγούνται από το θρανίο στην ανεργία και στην προσωρινή δουλειά λάστιχο χωρίς δικαιώματα.
Να είναι ουσιαστικός άξονας στη συζήτηση, στις συγκεντρώσεις στους χώρους δουλειάς και στις γενικές συνελεύσεις των συνδικάτων που ούτως ή άλλως προετοιμάζονται μπροστά στην οργάνωση της πάλης ενάντια στη νέα επίθεση κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων με αιχμή τα Εργασιακά, τις ομαδικές απολύσεις και το συνδικαλιστικό νόμο.
Παλεύουμε για να σταματήσουν οι απολύσεις, να καταργηθεί η ελαστική και ανασφάλιστη εργασία και όλοι οι αντεργατικοί νόμοι. Να μπει ένα τέλος στα σκλαβοπάζαρα των προγραμμάτων απασχόλησης και να καταργηθούν κάθε μορφής δουλεμπορικά γραφεία.
Προβάλλουμε και διεκδικούμε άμεσα μέτρα για τη στήριξη των ανέργων και των οικογενειών τους για:
 • Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600 ευρώ για όσο είναι άνεργοι. Να το δικαιούνται και οι μικροί ΕΒΕ που έκλεισαν τα μαγαζιά τους.
 • Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
 • Μείωση των τιμολογίων ρεύματος, νερού και σταθερού τηλεφώνου κατά 50%. Καμία διακοπή των παροχών αυτών για όλη την περίοδο της ανεργίας.
 • Διαγραφή του 50% των οφειλών των δανείων, εφόσον το ύψος των δανείων δεν ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τα στεγαστικά δάνεια, τις 30.000 ευρώ για τα καταναλωτικά και τις 20.000 ευρώ για πιστωτικά δάνεια.
 • Αναστολή κάθε είδους υποχρέωσης για δάνειο. Καμία κατάσχεση ή πλειστηριασμό σε κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ανέργου.
 • Δωρεάν μετακινήσεις στις αστικές συγκοινωνίες.
 • Αναγνώριση ως συντάξιμου χρόνου του διαστήματος της ανεργίας χωρίς επιβάρυνση των ανέργων. Να βαρύνονται κράτος και εργοδότες.
 • Επιδότηση ενοικίου 100% της αξίας του από το κράτος για τους ανέργους.
Αιτήματα προς τους δήμους για:
 1. Απαλλαγή των ανέργων από τα δημοτικά τέλη.
 2. Κανένας περιορισμός στην ένταξη των παιδιών των ανέργων στους παιδικούς σταθμούς.
 3. Δωρεάν συμμετοχή των ανέργων και των παιδιών τους σε αθλητικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες π.χ. χρήση γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων, καλλιτεχνικών μαθημάτων, ωδείων κ.λ.π.
Ταυτόχρονα προβάλλουμε και διεκδικούμε μέτρα για τον περιορισμό της ανεργίας που σχετίζονται με προσλήψεις στην Υγεία, στην Πρόνοια, στην Παιδεία, στους δήμους και με έργα υποδομής όπως αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά, υποδομών σε Υγεία και Παιδεία, αξιοποίησης των ελευθέρων χώρων και άλλα.
Αυτές είναι μόνο μερικές προτάσεις που μπορούν να συμπληρωθούν με τα αιτήματα των Επιτροπών Ανέργων, των σωματείων, των κλάδων.
Διεκδικούμε σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη δικαιώματα, την αποκατάσταση των απωλειών, την υπογραφή ΣΣΕ με αυξήσεις.
Β. Διαμορφώνουμε ακόμα καλύτερο σχέδιο, συσπείρωσης και οργάνωσης των ανέργων στα συνδικάτα και τις Επιτροπές Ανέργων. Εδώ υπάρχουν πολλά περιθώρια. Η οργάνωση ενός ανέργου δεν είναι εύκολη υπόθεση, απαιτούνται ουσιαστικά μέτρα και καλή προετοιμασία των Διοικητικών Συμβουλίων για μια τέτοια δουλειά.
Ο στόχος είναι να μην υπάρχει συνδικάτο, ιδιαίτερα κλαδικό που δεν θα έχει δίπλα στο ΔΣ μια δραστήρια Επιτροπή Ανέργων ή μια δραστήρια ομάδα ανέργων που θα ασχολείται συστηματικά με την οργάνωση και τη συμμετοχή των ανέργων στη ζωή των συνδικάτων, την προβολή και τη ζύμωση του διεκδικητικού πλαισίου, την οργάνωση της αλληλεγγύης.
Αντίστοιχα βήματα μπορούμε να μετρήσουμε και με τις Επιτροπές Ανέργων στις γειτονιές όπου κατοικεί μια μεγάλη μάζα ανέργων χωρίς ιδιαίτερους δεσμούς με κλάδους και συνδικάτα. Η οργάνωση Επιτροπών Ανέργων σε κάθε εργατικό και λαϊκό δήμο δεν είναι έξω από τον προσανατολισμό της δράσης των συνδικάτων που πρέπει να επιδιώκουμε κοινή δράση και άντληση νέων δυνάμεων για τα συνδικάτα.
Να μετρήσουμε ουσιαστικά βήματα στη λειτουργία των συνδικάτων και των Επιτροπών Ανέργων. Στη συμμετοχή και στην κινητοποίηση δυνάμεων. Οι αγώνες του επόμενου διαστήματος πρέπει να έχουν ως στοιχείο την πιο ανεβασμένη συμμετοχή ανέργων και μισοεργαζομένων.
Γ. Ο μήνας Οκτώβρης και Νοέμβρης να είναι περίοδος δράσης και πρωτοβουλιών για το πρόβλημα της ανεργίας. Μιας πολύμορφης δραστηριότητας που οφείλει να σχεδιάσει κάθε κλάδος, κάθε σωματείο, κάθε Επιτροπή Ανέργων.
Μορφές αυτής της δραστηριότητας μπορεί να είναι οι συσκέψεις, οι συγκεντρώσεις, οι συνελεύσεις, οι εκδηλώσεις. Τα υλικά και οι προκηρύξεις που θα βγάλει κάθε οργάνωση. Οι διαμαρτυρίες και άλλες αγωνιστικές δράσεις που μπορούν να οργανωθούν σε χώρους δουλειάς και πλατείες, σε υπουργεία, δήμους, νοσοκομεία, υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ ή όπου τέλος πάντων μπορεί να εκφραστεί η αγωνιστική διεκδίκηση και η αλληλεγγύη.
Στηρίζουμε κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς που αγωνίζονται για τη δουλειά και το μεροκάματό τους όπως στο "ΛΗΔΡΑ", στο "ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ" και αλλού. Στηρίζουμε την πάλη που κάνουν οι εργαζόμενοι στην Υγεία για την τραγική κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία και για τη φροντίδα υγείας που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι με βάση τις ανάγκες τους.
Είμαστε σε ετοιμότητα να απαντήσουμε με πολύμορφη αγωνιστική και μαχητική δραστηριότητα στην επιδίωξη της κυβέρνησης να μετατρέψει το επίδομα ανεργίας σε νέα παροχή για την εργοδοσία και τους επιχειρηματικούς ομίλους.
Συντονίζουμε το αγωνιστικό πρόγραμμα των συνδικάτων και των Επιτροπών Ανέργων για την ανεργία, με τις συγκεντρώσεις, τα συλλαλητήρια και την προετοιμασία του απεργιακού αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και εργοδοσίας. Άλλωστε η πάλη για δουλειά για όλους, για δουλειά με δικαιώματα και ΣΣΕ πρέπει να είναι ο πυρήνας των διεκδικήσεων των εργαζομένων και των ανέργων.
Κλιμακώνουμε όλη αυτή τη δραστηριότητα με παναττικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, των συνδικάτων και των Επιτροπών Ανέργων στα τέλη Νοέμβρη. Επιδιώκουμε να εκφραστεί σε αυτό το συλλαλητήριο η μαζική και μαχητική διεκδίκηση των εργατοϋπαλλήλων και των ανέργων της Αττικής για τα δίκαια αιτήματά τους.
Δ. Οργανώνουμε την αλληλεγγύη, σε κάθε συνδικάτο, σε κάθε κλάδο, σε κάθε δήμο. Κανείς μόνος τους. Ένας για όλους και όλοι για έναν. Η οργάνωση της υλικής σε τρόφιμα και άλλα ήδη, πολιτιστικής, νομικής, αγωνιστικής αλληλεγγύης και η πλατιά έκφρασή της είναι ουσιαστικός όρος για την πρόοδο της δουλειάς των συνδικάτων και των Επιτροπών Ανέργων. Μια δραστηριότητα που φυσικά είναι καθημερινή και που μπορεί να έχει ένα πρώτο ορίζοντα πλατιάς δραστηριότητας την περίοδο των γιορτών του Δεκέμβρη.
Οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι δεν είμαστε όμηροι των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας. Δεν ζητούμε χάρη από κανέναν, αλλά με οργάνωση και αγώνα διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει. Διαμορφώνουμε την προοπτική να διεκδικήσουμε όλον τον πλούτο».
1 / 6

Για ΔΙΑΒΑΣΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ:

Ένγκελς: Λουδοβίκος Φόιερμπαχ και το Τέλος της Κλασικής Γερμανικής Φιλοσοφίας

Φρίντριχ Ένγκελς ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΦΟΪΕΡΜΠΑΧ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  Καρλ Μαρξ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΪΕΡΜΠΑΧ ΑΠΟ ΤΟ 18...