Συνολικές προβολές σελίδας

Translate

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΗΝ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΤην Κυριακή 25 Φλεβάρη έγινε η χρονιάτικη γενική συνέλευση της Ελληνικής κοινότητας Στοκχόλμης.Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός δραστηριοτήτων καθώς και ο οικονομικός απολογισμός. Στη συνέχεια έγιναν οι εκλογες για το νέο ΔΣ της Ελληνικής κοινότητας, την ΔΕ του γυναικείου τμήματος καθώς και εκλογές για τους αντιπροσώπους για το 23ο συνέδριο της Ομοσπονδίας Ελληνικών συλλόγων και κοινοτήτων Σουηδίας.

Οι εκλογές φέτος μετά από αλλαγή του καταστατικού σε καταστατική συνέλευση το φθινόπωρο του 2017, γίνεται με την απλή αναλογική, αντί για το πλειοψηφικό που ίσχυε μέχρι πέρυσι.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Μεταναστών – Α.ΣΥ.Μ. κυκλοφόρησε στην διάρκεια της γενικής συνέλευσης την διακήρυξή της. Diakyriksi ASYM 2018Στις εκλογές συμμετείχαν τρία ψηφοδέλτια. Χαρακτηριστικό είναι οτι δύο από τις παρατάξεις στηρίχτηκαν από τον Συριζα.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ)
που στηρίζεται κι από το ΚΚΕ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (ΕΑΣ)
που στηρίζεται από τον Σύριζα

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ που στηρίζεται από τον Σύριζα

Τα αποτελέσματα των εκλογών είναι ως εξής:

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ 142

ΕΓΚΥΡΑ 138

ΑΚΥΡΑ 4

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ


ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ) 94 ΚΑΙ 5 ΕΔΡΕΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (ΕΑΣ) 30 ΚΑΙ 1 ΕΔΡΑ

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 14 ΚΑΙ 1 ΕΔΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ) 94 ΚΑΙ 3 ΕΔΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

ΨΗΦΙΣΑΝ 67

ΕΓΚΥΡΑ 66

ΑΚΥΡΑ 1

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ) 44 ΚΑΙ 3 ΕΔΡΕΣ

ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 22 ΚΑΙ 2 ΕΔΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑΣ (σε παρένθεση τα αποτελέσματα από τις προηγούμενες εκλογές για το 22ο σύνεδριο)

ΨΗΦΙΣΑΝ 145 (70)

ΕΓΚΥΡΑ 143 (64)

ΑΚΥΡΑ 2 (6)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (Α.ΣΥ.Μ)
95 (46) ΚΑΙ 5 (3) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 48 (18) ΚΑΙ 3 (1) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

-------------


Φωτιά πήραν τα μέσα μα­ζι­κής ενη­μέ­ρω­σης για την δια­πί­στω­ση πως η Σου­η­δία είναι πρώτη στην δια­φθο­ρά στην εκτί­μη­ση των Σου­η­δών στην Σκαν­δι­να­βία. Όχι μα­κριά από τις άλλες χώρες αλλά τόσο ώστε να τσα­λα­κώ­νε­ται η έξω­θεν καλή μαρ­τυ­ρία και να μι­λούν για κυ­βερ­νη­τι­κά δια­χει­ρι­στι­κά πλάνα ώστε μέχρι το 2030 να έχει εξα­λει­φθεί τε­λεί­ως η δια­φθο­ρά.

Η Σου­η­δία είναι η πιο διε­φθαρ­μέ­νη χώρα στη Σκαν­δι­να­βία, σύμ­φω­να με εκτί­μη­ση της ορ­γά­νω­σης Transparency Internationals, Διε­θνής δια­φά­νεια. Στην ετή­σια κα­τά­τα­ξη της κλί­μα­κας δια­φθο­ράς η Σου­η­δία κα­τε­βαί­νει σκα­λο­πά­τια και παίρ­νει 84 από 88 πό­ντους που είχε το 2016. Η αιτία μπο­ρεί να είναι τα περ­σι­νά σκάν­δα­λα στις διά­φο­ρες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες και ορ­γα­νι­σμούς.

«Θέ­λου­με την Σου­η­δία μια κοι­νω­νία χωρίς δια­φθο­ρά. Φυ­σι­κά, είναι ένα όραμα, αλλά ότι μπο­ρού­με να πέ­σου­με τόσο από­το­μα σε αυτήν τη δη­μο­σκό­πη­ση, νο­μί­ζω ότι είναι εξαι­ρε­τι­κά λυ­πη­ρό» λέει Ulla Andrén Πρό­ε­δρος της Διε­θνούς Δια­φά­νειας στην Σου­η­δία.

Νέα Ζη­λαν­δία η λι­γό­τε­ρο διε­φθαρ­μέ­νη κοι­νω­νία

Κάθε χρόνο η Διε­θνής Δια­φά­νεια μετρά το επί­πε­δο της δια­φθο­ράς όπως το αντι­λαμ­βά­νο­νται οι κά­τοι­κοι σε διά­φο­ρες χώρες, σε μια κλί­μα­κα από 0 έως 100, όπου 100 είναι το μέ­γι­στο της έλ­λει­ψης δια­φθο­ράς. 180 χώρες πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στην πιο πρό­σφα­τη δη­μο­σκό­πη­ση, που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το 2017. Το κα­λύ­τε­ρο απο­τέ­λε­σμα είναι της Νέας Ζη­λαν­δί­ας, 89 πό­ντους.Σχε­δόν σε όλες οι χώρες όμως μειώ­νο­νται οι πό­ντοι. Στην Ελ­λά­δα δεν είμαι σί­γου­ρος ποιόν ρώ­τη­σαν…Τε­λευ­ταία είναι η Σο­μα­λία με 9. Η Σου­η­δία ίσως είναι σε καλή θέση διε­θνώς, με μια έκτη θέση και 84 βαθ­μούς αλλά έχει χάσει 4 πό­ντους από το 2016. Τη Διε­θνή Δια­φά­νεια Σου­η­δί­ας την ανη­συ­χεί, επει­δή μια πτώση τέσ­σε­ρων πό­ντων θε­ω­ρεί­ται πολύ με­γά­λη στά πλαί­σια της κα­τά­τα­ξης.
Η Σου­η­δία είναι η χει­ρό­τε­ρη στην Σκαν­δι­να­βία
H Σουηδία είναι τώρα η πιο «διεφθαρμένη» χώρα στη Σκανδιναβία. Μετά την Δανία 88, Φιλανδία 85, Νορβηγία 85.
1New Zealand899091919190Asia Pacific
2Denmark889091929190Europe and Central Asia
3Finland858990898990Europe and Central Asia
3Norway858588868685Europe and Central Asia
3Switzerland858686868586Europe and Central Asia
6Singapore848485848687Asia Pacific
6Sweden848889878988Europe and Central Asia
8Canada828283818184Americas
8Luxembourg828185828080Europe and Central Asia
8Netherlands828384838384Europe and Central Asia
8United Kingdom828181787674Europe and Central Asia
12Germany818181797879Europe and Central Asia
13Australia777979808185Asia Pacific
13Hong Kong777775747577Asia Pacific
59
Greece
48444643
40
36
Μεταξύ των αιτιών είναι τα σκάνδαλα των υπηρεσιών της περασμένης χρονιάς. «Δεν εκπλήσσομαι, επειδή είχαμε πέρυσι, δυστυχώς, ένα μεγάλο αριθμό σκανδάλων διαφθοράς στη Σουηδία .Μιλάμε για την Κτηματική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το Υπουργείο Μεταφορών, το Συμβούλιο Μεταφορών, αλλά και σε επίπεδο Δήμων και Νομαρχίων η κατάσταση δεν είναι ενθαρρυντική» λέει Ulla Andrén.
H Σου­η­δία είναι τώρα η πιο «διε­φθαρ­μέ­νη» χώρα στη Σκαν­δι­να­βία. Μετά την Δανία 88, Φι­λαν­δία 85, Νορ­βη­γία 85.

Με­τα­ξύ των αι­τιών είναι τα σκάν­δα­λα των υπη­ρε­σιών της πε­ρα­σμέ­νης χρο­νιάς. 
«Δεν εκ­πλήσ­σο­μαι, επει­δή εί­χα­με πέ­ρυ­σι, δυ­στυ­χώς, ένα με­γά­λο αριθ­μό σκαν­δά­λων δια­φθο­ράς στη Σου­η­δία .Μι­λά­με για την Κτη­μα­τι­κή Υπη­ρε­σία, την Αστυ­νο­μία, το Υπουρ­γείο Με­τα­φο­ρών, το Συμ­βού­λιο Με­τα­φο­ρών, αλλά και σε επί­πε­δο Δήμων και Νο­μαρ­χί­ων η κα­τά­στα­ση δεν είναι εν­θαρ­ρυ­ντι­κή» λέει Ulla Andrén.

«Υπάρ­χουν με­ρι­κοί το­μείς που είναι ιδιαί­τε­ρα ανη­συ­χη­τι­κή η κα­τά­στα­ση. Οι δη­μό­σιες συμ­βά­σεις είναι ένας τέ­τοιος το­μέ­ας. Συμ­βαί­νει πολύ συχνά να υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα στην ανά­θε­ση στις δη­μό­σιες συμ­βά­σεις».

Εί­μα­στε σί­γου­ρα πολύ αφε­λείς.

«Εί­μα­στε σί­γου­ρα πολύ αφε­λείς στην Σου­η­δία στο θέμα της δια­φθο­ράς . Πι­στεύ­ου­με ότι η δια­φθο­ρά είναι κάτι που συμ­βαί­νει κάπου εκεί μα­κριά, ότι δεν είναι εδώ, αλλά δεν είναι έτσι».

Ζο­φε­ρή ανά­γνω­ση

Σε πα­γκό­σμιο επί­πε­δο η έκ­θε­ση ειναι μιά ζο­φε­ρή ανά­γνω­ση. Πε­ρισ­σό­τε­ρο από τα δύο τρίτα των 180 χωρών που πα­ρα­τί­θε­νται πέ­φτει κάτω από 50 βαθ­μούς στην κλί­μα­κα. 
Πε­ρισ­σό­τε­ροι από έξι δι­σε­κα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι ζουν σε χώρες που έχουν ένα υψηλό επί­πε­δο δια­φθο­ράς. 
Στην έκ­θε­ση με­τρά­ται επί­σης η συ­σχέ­τι­ση με­τα­ξύ της δια­φθο­ράς και της προ­στα­σί­ας της κοι­νω­νί­ας και των μέσων ενη­μέ­ρω­σης απο την δια­φθο­ρά. 
Σε μια αδύ­να­μη και απρο­στά­τευ­τη κοι­νω­νία θε­ω­ρεί­ται ότι αυ­ξά­νε­ται ο κίν­δυ­νος της δια­φθο­ράς, σε χώρες δε με γε­νι­κευ­μέ­νη δια­φθο­ρά είναι επί­σης ακόμη πιο επι­κίν­δυ­νο για τους αν­θρώ­πους του Τύπου να ερ­γα­στούν.


Με μπλε οι «κα­θα­ρές» χώρες, σαν τις ακτές, και με κόκ­κι­νο και πιο σκού­ρο οι «βρώ­μι­κες»
ΣΚΑΝ­ΔΑ­ΛΑ

–Κτη­μα­τι­κή υπη­ρε­σία.

Τα δια­με­ρί­σμα­τα ιδιαί­τε­ρα στην Στοκ­χόλ­μη είναι τόσο δυ­σεύ­ρε­τα που η λίστα ανα­μο­νής για δια­μέ­ρι­σμα πρώτο χέρι φτά­νει πάνω από τα 30 χρό­νια!!!!! Οι με­τα­νά­στες το ξέ­ρουν αυτό πολύ καλά. Έτσι οι πε­ρισ­σό­τε­ροι νοι­κιά­ζουν δεύ­τε­ρο χέρι, ένα δω­μά­τιο η ένα χώρο συ­νή­θως μαζί με άλ­λους. Πλη­ρώ­νουν υπέ­ρο­γκα ποσά ακόμη και τρι­πλά­σια από τις τρέ­χου­σες τιμές για ένα δια­μέ­ρι­σμα. Σ αυτή την κα­τά­στα­ση ένα από τα πιο ανί­ε­ρα εγκλή­μα­τα για ένα Σου­η­δό επι­τε­λέ­στη­κε από την διοί­κη­ση της Κτη­μα­τι­κής Υπη­ρε­σί­ας που πα­ρά­καμ­πτε την σειρά και έδινε δια­με­ρί­σμα­τα, με­ρι­κά αφού τα ανα­καί­νι­ζε κιό­λας, σε δι­κούς της συγ­γε­νείς αλλά και πο­λι­τι­κούς, συν­δι­κα­λι­στές και άλ­λους πα­ρά­γο­ντες υψηλά ιστά­με­νους. Η Διοί­κη­ση αντι­κα­τα­στά­θη­κε.

–Αστυ­νο­μία.

Εκτύ­πω­ση δια­βα­τή­ριων αξίας 76 εκ. ευρώ δό­θη­κε σε εται­ρία «κολ­λη­τών» της επι­τρο­πής αξιο­λό­γη­σης. Συ­νε­λή­φθη­σαν 2 στε­λέ­χη της Αστυ­νο­μί­ας.

–Υπουρ­γείο Με­τα­φο­ρών

Η πρό­ε­δρος του Ορ­γα­νι­σμού Τη­λε­πι­κοι­νω­νιών έδωσε με απευ­θεί­ας δια­γω­νι­σμό! (δεν ήξερε καλά τον Νόμο λέει) στην IBM όλη την δια­χεί­ρι­ση των τη­λε­πι­κοι­νω­νί­ων. Η ΕΥΠ τρα­βού­σε τα μαλ­λιά της γιατί πα­ρα­δό­θη­καν λί­στες υπάλ­λη­λων της μυ­στι­κής αστυ­νο­μί­ας η και αστυ­νο­μι­κών που ήταν σε απο­στο­λές. Αντι­κα­τα­στά­θη­κε η Διοί­κη­ση, Δυο υπουρ­γοί και η προ­σω­πι­κή γραμ­μα­τέ­ας του πρω­θυ­πουρ­γού! Γλύ­τω­σε έτσι και την μομφή που τους ετοί­μα­ζε η αντι­πο­λί­τευ­ση.

-Συμ­βού­λιο Με­τα­φο­ρών.

Πιά­στη­καν υπάλ­λη­λοι του να δω­ρο­δο­κού­νται από εται­ρία δια­γράμ­μι­σης των δρό­μων για να πα­ρα­ποιούν τα στοι­χεία των μέ­τρων που δια­γραμ­μί­ζο­νταν υπέρ της εται­ρεί­ας.

Κα­θό­λου αφε­λείς δεν είναι οι Σου­η­δοί όπως λέει η Ulla Andrén. Είναι απλά και­νούρ­γιοι στα κόλπα και πιά­νο­νται για μι­κρο­πο­σά.
Τα σκάν­δα­λα θα συ­νε­χί­σουν γιατί πη­γαί­νουν μαζί με την έν­νοια του εύ­κο­λου χρή­μα­τος, χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό του κα­πι­τα­λι­σμού. 
Τους πο­νά­ει βέ­βαια που δεν είναι όπως συ­νή­θι­σαν να λένε για την χώρα τους, ότι είναι πρό­τυ­πο ηθι­κής και ο ομ­φα­λός της γης στην ηθι­κο­λο­γία.

_______________________________­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­_­__

Πάνος Αλε­πλιώ­της Δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος Πυ­λαί­ας Θεσ­σα­λο­νί­κης 87/90 και 99/2002. Αντι­δή­μαρ­χος Πυ­λαί­ας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Ερ­γά­στη­κε σαν γε­ω­λό­γος, πε­ρι­βαλ­λο­ντο­λό­γος και χω­ρο­τά­κτης. Από το 2011 δια­μέ­νει στην Σου­η­δία στην πόλη Σβεγκ του δήμου Χερ­γιε­ντά­λεν και ερ­γά­ζε­ται ως διευ­θυ­ντής τε­χνι­κών και κοι­νω­νι­κής υπο­δο­μής.